243/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Částka: 095 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. července 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2016 Nabývá účinnosti: 29. července 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
243

ZÁKON
ze dne 14. července 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna trestního řádu


Čl. I

        V § 12 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., č. 272/2009 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb., písmeno d) zní:

„d)   pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením

1.   celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů,

2.   právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky,

3.   daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty,

4.   daňových předpisů v případech, kdy jsou celní orgány správcem daně podle jiných právních předpisů,“.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě


Čl. II

        Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna notářského řádu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna puncovního zákona
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o lihu
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o myslivosti
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o obalech
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rybářství
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XXXIII  
Čl. XXXIV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna správního řádu
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o léčivech
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. XLIII  
Čl. XLIV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. XLV  
Čl. XLVI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. XLIX  
Zavřít
MENU