242/2016 Sb.Zákon celní zákon

Částka: 095 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. července 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2016 Nabývá účinnosti: 29. července 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
242

ZÁKON
ze dne 14. července 2016
celní zákon


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje

a)   v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a přímo použitelné mezinárodní smlouvy (dále jen „přímo použitelný předpis Evropské unie“)

1.   výkon dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na celní území Evropské unie nebo jej opouští,

2.   sběr, zpracování a kontrolu statistických údajů o obchodu Evropské unie,

3.   správu cel a

4.   povolení související se správou cel a

b)   správu daní, stanoví-li zákon upravující daň z přidané hodnoty nebo zákon upravující spotřební daně, že se pro jejich správu použijí ustanovení o správě cel.


§ 2

Výkon působnosti

        Působnost podle tohoto zákona vykonává správní orgán, který vykonává správu cel (dále jen „správce cla“).


§ 3

Použití jiných právních předpisů

        (1)  Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie1) nebo tento zákon jinak.

        (2)  Podle správního řádu se postupuje v případě

a)   řízení o správních deliktech,

b)   stanovení celního prostoru,

c)   prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo, stanovení podmínek výkonu činnosti ve svobodném pásmu a řízení ve věci závazného stanoviska při umisťování a povolování staveb,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výkon působnosti
§ 3 - Použití jiných právních předpisů
§ 4 - Místní příslušnost správce cla
ČÁST DRUHÁ - CELNÍ KONTROLA
§ 5 - Zvláštní ustanovení o provádění kontroly po propuštění zboží
§ 6 - Vnitřní kontrola zásilek
§ 7 - Celní závěra
§ 8 - Vynětí z celní kontroly
§ 9 - Součinnost osob při provádění celní kontroly
§ 10 - Doba pro uchování informací
§ 11 - Zvláštní ustanovení o stížnosti
ČÁST TŘETÍ - CELNÍ ŘÍZENÍ
§ 12 - Celní řízení
§ 13 - Celní prostor
§ 14 - Zvláštní způsoby provádění celního řízení
§ 15 - Plná moc v celním řízení v případě přímého zastoupení
§ 16 - Rozhodnutí v celním řízení
§ 17 - Oprava rozhodnutí v celním řízení
§ 18 - Služební razítko
§ 19 - Skladné
ČÁST ČTVRTÁ - SPRÁVA CLA
HLAVA I - STANOVENÍ CLA
§ 20 - Další náležitosti rozhodnutí o stanovení cla
§ 21 - Doměření cla
§ 22 - Vyloučení vzniku penále
§ 23 - Lhůta pro stanovení cla
§ 24 - Solidární odpovědnost za celní dluh
§ 25 - Vznik daňové povinnosti při dovozu zboží nepodléhajícího clu nebo osvobozeného od cla
HLAVA II - PLACENÍ CLA
Díl 1 - Zajištění cla
§ 26 - Formy zajištění cla
§ 27 - Zajištění cla složením částky
§ 28 - Zajištění cla ručením
§ 29 - Povolení ručitele
§ 30 - Zajištění cla finanční zárukou
§ 31 - Zajištění cla celním zástupcem
§ 32 - Souborná jistota a povolení uživatele souborné jistoty
Díl 2 - Vybírání cla
§ 33 - Způsob úhrady cla
§ 34 - Úhrada společného celního dluhu
§ 35 - Další zaúčtování cla
§ 36 - Lhůta pro placení cla
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ O POVOLENÍ
§ 37 - Změna povolení
ČÁST ŠESTÁ - OSVOBOZENÍ OD CLA
§ 38 - Osvobození vybraného zboží
ČÁST SEDMÁ - ZADRŽENÍ, PŘENECHÁNÍ, PRODEJ A ZNIČENÍ VĚCI
HLAVA I - ZADRŽENÍ ZBOŽÍ A DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
§ 39 - Důvody zadržení zboží a dopravního prostředku
§ 40 - Postup při zadržení zboží a dopravního prostředku
§ 41 - Námitka proti zadržení zboží a dopravního prostředku
§ 42 - Vrácení zadrženého zboží a dopravního prostředku
§ 43 - Náhrada nákladů
HLAVA II - PRODEJ A ZNIČENÍ ZBOŽÍ
§ 44 - Postup při prodeji zboží
§ 45 - Postup při zničení zboží
HLAVA III - PŘENECHÁNÍ ZBOŽÍ
§ 46 - Přenechání zboží ve prospěch České republiky
ČÁST OSMÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I - PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
§ 47 - Přestupky
§ 48 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
HLAVA II - PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ VĚCI
§ 49 - Propadnutí věci
§ 50 - Zabrání věci
§ 51 - Společná ustanovení o propadlé a zabrané věci
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM
§ 52 - Odpovědnost za správní delikt
§ 53 - Příslušnost k projednání správního deliktu
§ 54 - Druh sankce a její výše
§ 55 - Splatnost pokuty
ČÁST DEVÁTÁ - ÚDAJE PRO STATISTICKÉ ÚČELY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ O ÚDAJÍCH PRO STATISTICKÉ ÚČELY
§ 56 - Sběr, zpracování a kontrola údajů pro statistické účely
HLAVA II - VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ O OBCHODU SE ZBOŽÍM MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JINÝMI ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE
§ 57 - Zpravodajská jednotka
§ 58 - Vykazování údajů zpravodajskou jednotkou
§ 59 - Vykazování údajů v případě jednorázového dosažení prahu pro vykazování
§ 60 - Další povinnosti zpravodajské jednotky
§ 61 - Lhůta pro prověřování plnění povinností
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 62 - Nepřímé zastoupení
§ 63 - Úhrada v zahraniční měně
§ 64 - Řízení ve věci závazné informace
§ 65 - Náhrada nákladů
§ 66 - Vyloučení úroku z neoprávněného jednání správce cla
§ 67 - Ponechání věci pro vlastní vnitřní potřebu správce cla
§ 68 - Výkon jiné působnosti při celním dohledu
§ 69 - Svobodné pásmo
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 70 - Zmocňovací ustanovení
§ 71 - Přechodná ustanovení
§ 72 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 73  
Zavřít
MENU