230/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. července 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. června 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
230

ZÁKON
ze dne 28. června 2016,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře sportu


Čl. I

        Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

        1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

㤠1a

Priority v oblasti sportu

        Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.“.

        2.  V § 2 odstavec  1 zní:

        „(1)  Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.“.

        3.  V § 2 se za odstavec  1 vkládají nové odstavce  2 a 3, které znějí:

        „(2)  Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.

        (3)  Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podpoře sportu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna školského zákona
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU