229/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. července 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. června 2016 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
229

ZÁKON
ze dne 15. června 2016,
kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zbraních


Čl. I

        Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., se mění takto:

        1.  Nadpis části první zní: „ZBRANĚ, STŘELIVO A MUNICE“.

        2.  V § 1 odstavec  1 včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:

        „(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie32) a upravuje nakládání se střelnými zbraněmi (dále jen „zbraň“) a střelivem, podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu.

_______________________________
32)
Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21.  května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.“.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zbraních
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pyrotechnice
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU