219/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Částka: 085 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. července 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. července 2016 Nabývá účinnosti: 19. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
219

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. července 2016
o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh


        Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na tlaková zařízení, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.

        (2)  Toto nařízení se vztahuje na návrh, výrobu a posuzování shody tlakových zařízení a sestav s nejvyšším dovoleným tlakem PS větším než 0,5 bar.

        (3)  Toto nařízení se nevztahuje na

a)   dálková potrubní vedení tvořená potrubím nebo potrubním systémem, určená k přepravě tekutiny nebo látky do nebo z tlakového zařízení umístěného na pevnině nebo na moři; součástí dálkového potrubního vedení jsou krajní uzavírací zařízení, umístěná v obvodu tlakového zařízení, všechna připojená zařízení určená zvlášť pro dané potrubní vedení; výjimka podle tohoto písmene se nevztahuje na standardní tlaková zařízení, která se mohou nalézat v objektech redukčních nebo kompresorových stanic,

b)   sítě pro dodávku, rozvod a vypouštění vody a s nimi spojená zařízení a přívodní kanály, jako jsou přívodní tlaková potrubí, tlakové štoly, tlakové šachty pro vodní elektrárny a s nimi spojená zvláštní příslušenství,

c)   jednoduché tlakové nádoby2),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Technické požadavky na tlaková zařízení
§ 4 - Klasifikace tlakových zařízení
§ 5 - Dodávání na trh a uvádění do provozu
§ 6 - Výrobce
§ 7 - Zplnomocněný zástupce
§ 8 - Dovozce
§ 9 - Distributor
§ 10 - Doba identifikace hospodářského subjektu
§ 11 - Postupy posuzování shody
§ 12 - Evropské schválení pro materiály
§ 13 - Předpoklad shody
§ 14 - EU prohlášení o shodě
§ 15 - Označení CE a další označení
§ 16 - Formální nedostatky
§ 17 - Přechodná ustanovení
§ 18 - Zrušovací ustanovení
§ 19 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - GRAFY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 3 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 4 - EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX)
Zavřít
MENU