215/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Částka: 083 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. července 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. června 2016 Nabývá účinnosti: 1. září 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
215

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se slova „nařízení vlády č. 127/2004 Sb.“ nahrazují slovy „pozdějších předpisů.“.

        2.  V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „určený výrobcem nebo dovozcem“ nahrazují slovy „nebo sestava určené“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

        3.  V § 1 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   sestavou výrobek uvedený na trh jedním výrobcem, sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba sestavit pro zabudování do stavby.“.

        4.  V § 1 odstavec  3 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

        „(3)  Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující stavební výrobky1a).

_______________________________
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Závěrečné ustanovení
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU