215/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Částka: 083 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. července 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. června 2016 Nabývá účinnosti: 1. září 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


215

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., se mění takto:

1

V poznámce pod čarou č. 1 se slova nařízení vlády č. 127/2004 Sb. nahrazují slovy pozdějších předpisů..

2

V § 1 odst. 1 písm. a) se slova určený výrobcem nebo dovozcem nahrazují slovy nebo sestava určené a slovo jeho se nahrazuje slovem jejich.

3

V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h

sestavou výrobek uvedený na trh jedním výrobcem, sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba sestavit pro zabudování do stavby.

4

V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

(3) Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující stavební výrobky1a).

1a

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v platném znění.

5

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2

Například § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

6

V § 5 odst. 2 písm. c) se za slovo provede vkládají slova počáteční prověrku v místě výroby a.

7

V § 5 odst. 4 se za slovy u výrobce slova v místě výroby zrušují.

8

§ 5a včetně nadpisu zní:

§ 5a

Certifikace bez zkoušek při dohledu

(1) Při certifikaci bez zkoušek při dohledu platí § 5 odst. 1 až 3 obdobně.

(2) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky fungování požadovaného systému řízení výroby u výrobce nebo nedostatky požadovaných vlastností výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

(3) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

9

V § 6 odst. 2 písm. a) se za slovo provede vkládají slova počáteční prověrku v místě výroby a, text § 6 odst. 1 písm. d) se nahrazuje textem odstavce 1 písm. d) a text § 6 odst. 1 písm. a) se nahrazuje textem odstavce 1 písm. a).

10

V § 6 odst. 2 písm. c) se slova v místě výroby zrušují.

11

V § 6 odst. 3 se za slova osobě možnost vkládají slova provedení počáteční prověrky v místě výroby nebo.

12

V § 10 se text § 6 nahrazuje textem § 5a.

13

V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova českém jazyce a vkládají slova poskytuje jej uživatelům stavebních výrobků v tištěné podobě nebo na internetových stránkách. Prohlášení o shodě musí být označeno jedinečným nezaměnitelným identifikačním údajem ve smyslu písmene b), který umožňuje jednoznačnou identifikaci výrobku. Prohlášení o shodě dále.

14

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

15

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

16

V § 13a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ; v takovém případě smí úkoly dovozce podle § 2 až 8 a § 10 plnit též distributor anebo zplnomocněný zástupce.

17

V § 13a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Postupují-li distributor nebo zplnomocněný zástupce podle odstavce 2, vztahují se na ně povinnosti dovozce.

18

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Základní požadavky

Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily základní požadavky na stavby stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1) upravujícím podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Tyto základní požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.

POZNÁMKA:

1) Příloha I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

19

V příloze č. 2 skupině 1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb položka 2 zní:

2

 

Betonářská a předpínací výztuž

§ 5

 

a) výrobky z betonářské/předpínací oceli/ocelí (například hladká anebo žebírková ocel v tyčích a svitcích, 7 a 3 drátové pramence, předpínací dráty, svařované výztužné sítě, příhradové nosníky, profilované pásy a jejich stykování; na trh nesmí být uvedena nebo do stavby nesmí být zabudována žebírková ocel pro výztuž do betonu, která není označena identifikační značkou udávající výrobce - výrobní závod a zemi původu),

b) výztužná vlákna (například ocelová, kompozitní, skleněná),

c) nekovová tyčová výztuž pro použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části,

d) výrobky z betonářské výztuže (například ručně svařované plošné a prostorové prvky), spoje betonářské výztuže (např. svařováním, lisováním, apod.)

20

V příloze č. 2 skupině 1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb položce 3 se za slovo betonu doplňují slova pórobetonu a malt.

21

V příloze č. 2 skupině 1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb položce 4 se za slovo Přísady vkládají slova a příměsi.

22

V příloze č. 2 skupině 1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb položce 12 písm. a) se za slovo stěn vkládají slova a stropů.

23

V příloze č. 2 skupině 2. Stavební výrobky pro zděné stavby položka 2 zní:

2

 

Zdicí prvky

a) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5 %,

§ 6

 

b) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je rovna nebo větší než 5 %,

§ 8

 

c) zdicí prvky ostatní, např. zdicí prvky hliněné apod.

§ 5a

 
24

V příloze č. 2 skupině 2. Stavební výrobky pro zděné stavby položce 4 se slova , který může být vystaven nahrazují slovy a uvnitř, které mohou být vystaveny.

25

V příloze č. 2 skupině 3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce se na konci doplňuje položka 8, která zní:

8

 

Prvky pro spřažené dřevobetonové konstrukce

§ 6

 
26

V příloze č. 2 skupině 5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla se na konci položky 4 doplňují slova , výrobky pro těsnění spár a prostupů železobetonových vodonepropustných konstrukcí.

27

V příloze č. 2 skupině 5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla položce 5 písm. a) třetím sloupci se text § 7 nahrazuje textem § 5a.

28

V příloze č. 2 skupině 5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla položce 6 písm. a) třetím sloupci se text § 7 nahrazuje textem § 5a.

29

V příloze č. 2 skupině 5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla položka 10 zní:

10

 

Vnější tepelně izolační systémy včetně montovaných s nebo bez

vzduchové mezery a meziokenní vložky
a) pro vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1

 

§ 5a

 

A12, A22, B2, C2, D, E 

(A1 až E)3, F 

§ 5a

 

b) pro vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň

§ 5a

 
30

V příloze č. 2 skupině 5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla položce 11 se slova a lepidla nahrazují slovy , lepidla a těsnicí pásky.

31

V příloze č. 2 skupině 5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla položce 12 se slova výrobky pro požární ochranu nahrazují slovy výrobky pro ochranu proti požáru.

32

V příloze č. 2 skupině 5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla se doplňují položky 18 až 22, které znějí:

18

 

Obrácené střešní izolační sestavy (bez hydroizolační vrstvy)

§ 6

 

19

 

Průmyslově vyráběné zvukově izolační materiály:

a) pro všechna použití kromě těch, na která se vztahují požadavky reakce na oheň

§ 7

 

b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s 

předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1

 

§ 5a

 

A12, A22, B2, C2, D, E

 

§ 7

 

(A1 až E)3, F

 

§ 8

 

20

 

Výztužné síťoviny pro tepelně izolační systémy

§ 6

 

21

 

Sestavy pro hydroizolaci mostovek

§ 6

 

22

 

Sestavy vnitřně vodotěsných desek, včetně spojovacích pásů pro

použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1

 

§ 5a

 

A12, A22, B2, C2, D, E

 

§ 7

 

(A1 až E)3, F

 

§ 8

 
33

V příloze č. 2 skupině 6. Stavební výrobky ze skla položce 1 písm. b) třetím sloupci se text § 7 nahrazuje textem § 5a.

34

V příloze č. 2 skupině 6. Stavební výrobky ze skla položce 3 písm. a) a b) třetím sloupci se text § 5 nahrazuje textem § 7.

35

V příloze č. 2 skupině 6. Stavební výrobky ze skla položce 5 písm. b) třetím sloupci se text § 7 nahrazuje textem § 5a.

36

V příloze č. 2 skupině 7. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů položce 4 písm. a) se slova pro použití ve vozovkách, parkovacích plochách, krajnicích zrušují.

37

V příloze č. 2 skupině 8. Stavební výrobky pro otvorové výplně položce 1 třetím sloupci se text § 5a nahrazuje textem § 5.

38

V příloze č. 2 skupině 8. Stavební výrobky pro otvorové výplně položce 2 se doplňují slova , pro ochranu proti tlakové vodě.

39

V příloze č. 2 skupině 9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení položce 2 se doplňují slova a zdiva.

40

V příloze č. 2 skupině 9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení položce 4 se za slovo spár vkládají slova a čepy pro konstrukční spoje.

41

V příloze č. 2 skupině 9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení položka 5 zní:

5

 

Vybavení komunikací

a) výrobky pro vodorovné dopravní značení:

Retroreflexní dopravní knoflíky

§ 5a

 

Materiály na dodatečný posyp (balotina, protismykové přísady a jejich

směsi)

§ 5a

 

Folie pro stálé dopravní značení a předem připravené materiály

§ 5a

 

Barvy, termoplastické materiály, za studena pokládané plasty (s nebo

bez protismykových přísad) včetně premixové balotiny

§ 5

 

Barvy, termoplastické materiály, za studena pokládané plasty uváděné

na trh s údaji o typech a podílech balotiny na dodatečný posyp a/nebo protismykových přísad

§ 5

 

b) svislé dopravní značky:

Stálé svislé dopravní značky - retroreflexní, neretroreflexní, osvětlené, prosvětlené, proměnné

§ 5a

 

c) stálá zařízení na řízení provozu vozidel a chodců:

Dopravní zařízení (zábrany pro označení uzavírky, odrazová zrcadla,

krátké příčné prahy) a parkovací sloupky

§ 5a

 

Dopravní majáčky

§ 5a

 

Stálá výstražná zařízení a směrové sloupky

§ 5a

 

Světelná signalizační zařízení a pevná výstražná návěstidla

§ 5a

 

Varovná bezpečnostní světla

§ 5a

 

d) Silniční záchytné systémy - např. svodidla, mostní zábradlí, tlumiče nárazů

§ 5a

 

e) Protihluková zařízení a stěny, clony proti oslnění

§ 7

 
42

V příloze č. 2 skupině 9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení položce 7 písm. b) se text § 7 nahrazuje textem § 5a.

43

V příloze č. 2 skupině 9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení se doplňují položky 23 až 27, které znějí:

23

 

Tažené kompozitní profily

a) pro použití s požadovanou reakcí na oheň

§ 5a

 

b) pro použití s požadovanou požární odolností

§ 5a

 

c) pro použití s požadavky na mechanické vlastnosti nebo hygienu a 

ochranu zdraví nebo bezpečnost při užívání nebo tepelně technické vlastnosti

§ 7

 

d) pro použití jiná

§ 8

 

24

 

Protihluková zařízení a stěny pro použití jiná než je uvedeno v bodu

9.5.e) (například k železnicím a u jiných hlučných zařízení)

§ 7

 

25

 

Protipovodňové zábrany s trvale instalovaným základovým systémem

§ 7

 

26

 

Prefabrikované stavební jednotky

§ 6

 

27

 

Sestavy pro chladírenské sklady

§ 6

 
44

V příloze č. 2 skupině 10. Technická zařízení staveb položka 3 zní:

3

 

Stabilní požární systémy (výrobky pro požární poplach/detekci,

stabilní hašení požárů, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu)

§ 5a

 
45

V příloze č. 2 skupině 10. Technická zařízení staveb položce 4 třetím sloupci se text § 5a nahrazuje textem § 5.

46

V příloze č. 2 skupině 10. Technická zařízení staveb položce 13 se slova Elektrické kabely, domovní nahrazují slovem Domovní.

47

V příloze č. 2 skupině 10. Technická zařízení staveb se doplňují položky 14 až 17, které znějí:

14

 

Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče:

a) na které se nevztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost

§ 7

 

b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo

kouřotěsnost

§ 5a

 

15

 

Elektrické a optické kabely:

a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca 

§ 5

 

b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca

 

§ 7

 

16

 

Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru

§ 5a

 

17

 

Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru

§ 5a

 
48

V příloze č. 2 skupině 11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah položce 1 se za slova prvky, dlaždice, vkládá slovo profily,.

49

V příloze č. 2 skupině 11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah položce 6 písm. b) třetím sloupci se text § 7 nahrazuje textem § 5a.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2

Dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18 až 49, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Zavřít
MENU