192/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. června 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. května 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
192

ZÁKON
ze dne 25. května 2016,
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o základních registrech


Čl. I

        Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 312/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému,“.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

        2.  V § 2 písmeno e) zní:

„e)   agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů,“.

        3.  V § 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci“.

        4.  V § 2 písm. g) se za slovo „správy,“ vkládají slova „který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a“.

Poznámka pod čarou č. 54 zní:

_______________________________
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o základních registrech
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. XIV  
Zavřít
MENU