191/2016 Sb.Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. června 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. května 2016 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
191

ZÁKON
ze dne 25. května 2016
o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů
(zákon o ochraně státních hranic)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OCHRANA STÁTNÍCH HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) ochranu státních hranic České republiky (dále jen „hranice“) proti jejich nedovolenému překračování a vymezuje působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Policie České republiky (dále jen „policie“) v této oblasti státní správy.


§ 2

Základní pojmy

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   členským státem stát, který uplatňuje Schengenský hraniční kodex v plném rozsahu,

b)   vnějším letem let z území členského státu na území jiného než členského státu, let z území jiného než členského státu na území členského státu nebo let s mezipřistáním na území jiného než členského státu.

        (2)  Hraničním přechodem je prostor na mezinárodním letišti2) určený k překračování vnějších hranic3).


HLAVA II

HRANIČNÍ PŘECHOD
NA MEZINÁRODNÍM LETIŠTI


§ 3

Závazné stanovisko

        Ministerstvo při vydání závazného stanoviska v řízení o stanovení druhu letiště jako mezinárodního, v řízení o změně druhu letiště na druh mezinárodního letiště a v řízení o zrušení druhu mezinárodního letiště2) posuzuje letiště z hlediska ochrany hranic, zejména s ohledem na splnění bezpečnostních podmínek uvedených v § 5.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA STÁTNÍCH HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - HRANIČNÍ PŘECHOD NA MEZINÁRODNÍM LETIŠTI
§ 3 - Závazné stanovisko
§ 4 - Zřízení hraničního přechodu
§ 5 - Bezpečnostní podmínky pro mezinárodní letiště
§ 6 - Uzavření hraničního přechodu
§ 7 - Zrušení hraničního přechodu
HLAVA III - OCHRANA VNĚJŠÍCH HRANIC
§ 8 - Povinnosti velitele letadla
§ 9 - Povinnosti provozovatele letiště
§ 10 - Oprávnění policie při ochraně vnějších hranic
HLAVA IV - DOČASNÉ ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC
§ 11 - Opatření vlády
§ 12 - Mimořádné opatření ministerstva
§ 13 - Zvláštní ustanovení o vydávání opatření obecné povahy
§ 14 - Oprávnění policie při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
§ 15 - Umístění bezpečnostního prostředku k zabránění nedovolenému překračování vnitřních hranic
§ 16 - Náhrada majetkové újmy a úplata za omezení vlastnického práva
HLAVA V - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 17 - Přestupky
§ 18 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 19 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 20 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 21  
§ 22 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
§ 23  
§ 24 - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
§ 25  
§ 26 - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 27  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 28  
Zavřít
MENU