188/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. června 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. května 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
188

ZÁKON
ze dne 26. května 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky


Čl. I

        V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se slova "pro tomboly, loterie a jiné podobné“ nahrazují slovem "hazardní“.ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona


Čl. II

        V § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., se slova „pořádání loterií a jiných podobných“ nahrazují slovy „provozování hazardních“.

Poznámka pod čarou č. 14 se včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o obecní policii


Čl. III

        V zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., § 17c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o obecní policii
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. VIII  
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. XIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o volném pohybu služeb
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. XXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXIII  
Zavřít
MENU