186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. června 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. května 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
186

ZÁKON
ze dne 26. května 2016
o hazardních hrách


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.


§ 2

Působnost zákona

        (1)  Tento zákon se vztahuje na provozování hazardních her na území České republiky.

        (2)  Hazardní hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu (dále jen „internetová hra“) se považuje za provozovanou na území České republiky, je-li i jen z části zaměřena nebo cílena mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území České republiky.

        (3)  Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí na smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému, na jinou smlouvu, jejímž předmětem je investiční nástroj podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nebo na smlouvu, jejímž předmětem je pojištění.


§ 3

Hazardní hra

        (1)  Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

        (2)  Tento zákon upravuje tyto druhy hazardních her:

a)   loterii,

b)   kursovou sázku,

c)   totalizátorovou hru,

d)   bingo,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
§ 3 - Hazardní hra
§ 4 - Účastník hazardní hry, sázející, vklad a sázka
§ 5 - Provozování hazardní hry
§ 6 - Provozovatel
§ 7 - Zákonná omezení
HLAVA II - OBECNÉ PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER
§ 8 - Herní plán
§ 9 - Jazyk informací
§ 10 - Výhra
§ 11 - Mlčenlivost
§ 12 - Obecně závazná vyhláška
§ 13 - Prostory, ve kterých nelze provozovat hazardní hry
HLAVA III - OPATŘENÍ PRO ZODPOVĚDNÉ HRANÍ
§ 14 - Sebeomezující opatření
§ 15 - Druhy sebeomezujících opatření
§ 16 - Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách
§ 17 - Důsledky zápisu fyzické osoby do rejstříku
ČÁST DRUHÁ - DRUHY HAZARDNÍCH HER A PODMÍNKY JEJICH PROVOZOVÁNÍ
HLAVA I - LOTERIE
Díl 1 - Druhy loterií
§ 18 - Loterie
§ 19 - Sdílené loterie
§ 20 - Doplňková loterie
Díl 2 - Společná ustanovení k loteriím
§ 21 - Úhrnná cena výher a pravděpodobnost
§ 22 - Los
§ 23 - Kontrola losů
§ 24 - Oznámení zahájení provozování
§ 25 - Slosování loterie
§ 26 - Loterní komise
HLAVA II - KURSOVÁ SÁZKA A TOTALIZÁTOROVÁ HRA
Díl 1 - Kursová sázka
§ 27  
§ 28 - Živá kursová sázka
§ 29 - Účast na kursové sázce
§ 30 - Registrace
§ 31 - Zákaz převodu mezi uživatelskými konty
Díl 2 - Totalizátorová hra
§ 32  
§ 33 - Úhrnná cena výher
Díl 3 - Společná ustanovení ke kursové sázce a totalizátorové hře
§ 34 - Oznámení zahájení provozování
§ 35 - Centrální stanovení kursů a sázek
§ 36 - Evidence přijatých kursových sázek a sázek na totalizátorovou hru
§ 37 - Zákaz přijímání sázek
§ 38 - Zákaz sázek
HLAVA III - BINGO
§ 39  
§ 40 - Úhrnná cena výher
§ 41 - Denní herní zápis
HLAVA IV - TECHNICKÁ HRA
§ 42 - Druhy technických her
§ 43 - Herní pozice
§ 44 - Účast na technické hře
§ 45 - Registrace
§ 46 - Ověření totožnosti a věku
§ 47 - Dočasné uživatelské konto
§ 48 - Zákaz převodu mezi uživatelskými konty
§ 49 - Informační povinnost u technické hry
§ 50 - Hra technické hry
§ 51 - Výherní podíl
§ 52 - Nejvyšší sázka a nejvyšší výhra
§ 53 - Nejvyšší hodinová prohra
§ 54 - Výplata výhry
§ 55 - Technické zařízení
§ 56 - Zákaz účasti na technické hře
HLAVA V - ŽIVÁ HRA
§ 57 - Druhy živé hry
§ 58 - Žetony
§ 59 - Živá hra provozovaná formou turnaje
§ 60 - Denní herní výkaznictví
HLAVA VI - TOMBOLA
§ 61  
§ 62 - Úhrnná cena výher
§ 63 - Slosování tomboly
HLAVA VII - TURNAJ MALÉHO ROZSAHU
§ 64  
ČÁST TŘETÍ - HERNÍ PROSTOR
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 65  
§ 66 - Informační povinnost
§ 67 - Herna
§ 68 - Kasino
§ 69 - Zákaz vstupu do herny a kasina
§ 70 - Oznámení zahájení provozu
HLAVA II - IDENTIFIKACE A MONITOROVÁNÍ V HERNĚ A KASINU
§ 71 - Identifikace v herně a kasinu
§ 72 - Monitorování v herně a kasinu
ČÁST ČTVRTÁ - DÁLKOVÝ PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU
HLAVA I - INTERNETOVÁ HRA
§ 73  
§ 74 - Provoz internetové hry
§ 75 - Informační povinnost u internetové hry
§ 76 - Podmínky účasti
§ 77 - Registrace
§ 78 - Registrovaný platební účet a platební karta
§ 79 - Vícezdrojové financování internetové hry
§ 80 - Dočasné uživatelské konto
§ 81 - Zákaz převodu mezi uživatelskými a dočasnými uživatelskými konty
HLAVA II - NEPOVOLENÉ INTERNETOVÉ HRY
§ 82 - Blokace nepovolených internetových her
§ 83 - Blokace plateb u nepovolených internetových her
§ 84 - Seznam nepovolených internetových her
ČÁST PÁTÁ - POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ A OHLÁŠENÍ
HLAVA I - POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ
Díl 1 - Povolení k provozování hazardní hry
§ 85  
§ 86 - Základní povolení
§ 87 - Vydání základního povolení
§ 88 - Náležitosti žádosti o základní povolení
§ 89 - Kauce
§ 90 - Použití kauce
§ 91 - Bezdlužnost
§ 92 - Bezúhonnost
§ 93 - Oznámení změn skutečností
§ 94 - Změna základního povolení
§ 95 - Zrušení základního povolení
§ 96 - Zánik a přechod základního povolení
Díl 2 - Povolení k umístění herního prostoru
§ 97 - Umístění herního prostoru
§ 98 - Vydání povolení k umístění herního prostoru
§ 99 - Náležitosti žádosti o povolení k umístění herního prostoru
§ 100 - Kauce
§ 101 - Oznámení změn skutečností
§ 102 - Změna povolení k umístění herního prostoru
§ 103 - Zrušení povolení k umístění herního prostoru
§ 104 - Zánik povolení k umístění herního prostoru
HLAVA II - OHLÁŠENÍ HAZARDNÍ HRY
§ 105  
§ 106 - Ohlášení obecnímu úřadu
§ 107 - Náležitosti ohlášení
§ 108 - Zákaz provozování ohlášené hazardní hry
ČÁST ŠESTÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY A JEJICH ODBORNÉ POSUZOVÁNÍ A OSVĚDČOVÁNÍ
§ 109 - Požadavky na hazardní hry a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány
§ 110 - Pověření k odbornému posuzování a osvědčování
§ 111 - Zrušení pověření k odbornému posuzování a osvědčování
§ 112 - Zánik a přechod pověření k odbornému posuzování a osvědčování
ČÁST SEDMÁ - ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
§ 113  
§ 114 - Ministerstvo
§ 115 - Obecní úřad
§ 116 - Celní úřad
§ 117 - Poskytování informací
ČÁST OSMÁ - DOZOR A SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I - DOZOR
§ 118 - Dozorující orgán
§ 119 - Právo vstupu dozorujícího orgánu
§ 120 - Právo testovat hrací zařízení
§ 121 - Zadržení věci
HLAVA II - SPRÁVNÍ DELIKTY
Díl 1 - Přestupky
§ 122  
Díl 2 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 123  
Díl 3 - Zákaz činnosti, propadnutí a zabrání věci
§ 124 - Zákaz činnosti
§ 125 - Propadnutí věci
§ 126 - Zabrání věci
§ 127 - Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech
Díl 4 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 128 - Odpovědnost za správní delikt
§ 129 - Příslušnost a sankce
ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 130 - Identifikační a kontaktní údaje
§ 131 - Informační systém provozování hazardních her
§ 132 - Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z jiných informačních systémů veřejné správy
§ 133 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
§ 134 - Oznámení
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
HLAVA III - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 140  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 141  
Zavřít
MENU