180/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. června 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 7. září 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
180

ZÁKON
ze dne 27. dubna 2016,
kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o potravinách a tabákových
výrobcích


Čl. I

        Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 18 se věta třetí zrušuje a na konci textu se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES .“.

        2.  V § 1 odst. 1 se slova „a podnikatele, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky,“ nahrazují slovy „ , výrobce, dovozce, maloobchodního prodejce a distributora tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU