172/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Částka: 066 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. června 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. května 2016 Nabývá účinnosti: 1. října 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
172

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2016
o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona
o zadávání veřejných zakázek        Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

a)   finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky,

b)   částky pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé části veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.


§ 2

Finanční limit pro určení nadlimitní
veřejné zakázky na dodávky

        (1)  Není-li v odstavci  2 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

a)   3 686 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech uvedených v písmeni b) bodě 1,

b)   5 706 000 Kč pro zadavatele podle

1.   § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení,

2.   § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,

3.   § 4 odst. 2 zákona, nebo

4.   § 4 odst. 5 zákona.

        (2)  Finanční limit pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky nebo pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11 413 000 Kč.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
§ 3 - Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby
§ 4 - Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
§ 5 - Částka pro účely možnosti vyčlenění části veřejné zakázky
§ 6 - Účinnost
Příloha - Seznam výrobků podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1
Zavřít
MENU