168/2016 Sb.Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Částka: 065 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. května 2016 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 12. května 2016 Nabývá účinnosti: 1. října 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 345/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
168

VYHLÁŠKA
ze dne 12. května 2016
o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
a náležitostech profilu zadavatele        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 212 odst. 9, § 214 odst. 4 a § 219 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

a)   formuláře sloužící pro uveřejňování informací podle zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), pro které není formulář určen přímo použitelným předpisem Evropské unie1),

b)   způsob vyplnění formulářů včetně stanovení povinně vyplňovaných údajů,

c)   podmínky přijetí formulářů k uveřejnění,

d)   postup při úpravách údajů ve formulářích,

e)   přístup k uveřejněným formulářům,

f)    způsob doručování formulářů,

g)   postup při nápravě vad v uveřejněných formulářích a vad plnění provozovatele Věstníku veřejných zakázek,

h)   přístup k uveřejněným informacím na profilu zadavatele,

i)    strukturu údajů uveřejňovaných na profilu zadavatele,

j)    postup při změně profilu zadavatele a

k)   strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku.


§ 2

Podmínky přístupu k uveřejněným formulářům

        (1)  Provozovatel Věstníku veřejných zakázek (dále jen „provozovatel“) na základě požadavku zadavatele odešle formulář uvedený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) do Úředního věstníku Evropské unie, a to do 3 pracovních dnů ode dne jeho odeslání zadavatelem. Provozovatel uveřejní formulář ve Věstníku veřejných zakázek do 3 pracovních dnů od doručení potvrzení o přijetí formuláře k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Podmínky přístupu k uveřejněným formulářům
§ 3 - Podmínky přijetí formuláře k uveřejnění
§ 4 - Vady ve formulářích
§ 5 - Úprava údajů v uveřejněném formuláři
§ 6 - Způsob vyplnění formuláře v případě rámcové dohody a dynamického nákupního systému
§ 7 - Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám v nadlimitním režimu
§ 8  
§ 9 - Formuláře pro uveřejnění informací k sektorovým veřejným zakázkám
§ 10 - Formuláře pro uveřejnění informací k soutěžím o návrh
§ 11 - Formuláře pro uveřejnění informací ke koncesím
§ 12 - Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám ve zjednodušeném režimu
§ 13  
§ 14 - Ostatní formuláře pro uveřejnění informací týkajících se veřejných zakázek
§ 15 - Formuláře pro uveřejnění informací týkajících se profilu zadavatele
§ 16 - Povinné informace uváděné ve formulářích
§ 17 - Informace a dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele
§ 18 - Struktura údajů uveřejněných na profilu zadavatele
§ 19 - Postup při změně profilu zadavatele
§ 20 - Účinnost
Příloha č. 1 - CZ 01 - Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Příloha č. 2 - CZ 02 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Příloha č. 3 - CZ 03 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Příloha č. 4 - CZ 04 - Oprava národního formuláře
Příloha č. 5 - CZ 05 - Oznámení profilu zadavatele
Příloha č. 6 - CZ 06 - Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Příloha č. 7 - INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY VE FORMULÁŘÍCH ČÁST 1 INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY VE FORMULÁŘÍCH UPRAVENÝCH PŘÍMO POUŽITELNÝM PŘEDPISEM EVROPSKÉ UNIE ČÁST 2 INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V NÁRODNÍCH FORMULÁŘÍCH UPRAVENÝCH TOUTO VYHLÁŠKOU
Příloha č. 8 - Rozsah a technický popis struktury dat pro zpřístupnění základních informací o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele, četnost předávání informací a aktualizace
Zavřít
MENU