147/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. května 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 1. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
147

ZÁKON
ze dne 20. dubna 2016,
kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o zdravotních službách

        Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 19 odst. 4 větě první se za slovo „zabezpečení“ vkládají slova „ , příslušné komoře“.

        2.  V § 70 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví a o úhradách zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky, včetně zajištění transparentnosti poskytování a financování zdravotních služeb, zajištění rovného přístupu k zdravotním službám a hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb,“.

        3.  V § 70 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   k vedení Národního registru poskytovatelů, Národního registru zdravotnických pracovníků a Národního registru hrazených zdravotních služeb a zpracování údajů v nich vedených,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU