140/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. května 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 21. května 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
140

ZÁKON
ze dne 12. dubna 2016,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V § 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

        „(2)  Při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku podle § 9 až 12 v případě, že je jeho příjemcem nezletilé dítě nebo osoba s omezenou svéprávností, se předchozí souhlas soudu podle občanského zákoníku29) nevyžaduje. Předchozí souhlas soudu se nevyžaduje ani u samotného nákupu zvláštní pomůcky pořízené s využitím příspěvku a všech navazujících a souvisejících řízení před příslušnými úřady.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU