129/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 10. května 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
129

ZÁKON
ze dne 6. dubna 2016,
kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se slova „podřízenou Ministerstvu dopravy“ nahrazují slovy „v působnosti Ministerstva dopravy“.

        2.  V § 2 odstavec  1 včetně poznámek pod čarou č. 2, 11 a 12 zní:

        „(1)  Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze použít na financování nebo předfinancování

a)   výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic1),

b)   výstavby nebo modernizace drah, s výjimkou lanových drah, které neslouží k zajišťování dopravní obslužnosti, výstavby nebo modernizace zařízení služeb nebo oprav, údržby nebo provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb2),

c)   výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně významných vnitrozemských vodních cest3) nebo movitých nebo nemovitých věcí užívaných za účelem provozování přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo které má Česká republika v pronájmu na dobu delší než 10 let,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU