126/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 1. května 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
126

ZÁKON
ze dne 6. dubna 2016,
kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace


Čl. I

        Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 52/2012 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci odstavce  1 doplňuje věta „Tento zákon rovněž stanoví pravidla pro částečný přístup k regulovaným činnostem a uznávání odborného výcviku vykonaného v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci.“.

        2.  V § 1 se odstavec  4 včetně poznámky pod čarou č. 2i zrušuje.

        3.  V § 2 se na konci textu odstavce  2 doplňují slova „ ; stanovené podmínky musí být přiměřené a nezbytné pro ochranu zájmů chráněných jinými právními předpisy.“.

        4.  V § 3 odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o volném pohybu služeb
Čl. XIV  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. XV  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU