122/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Částka: 047 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. dubna 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. března 2016 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
122

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent


        Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při dodávání bezpečnostních komponent pro výtahy na trh a způsoby posuzování shody.

        (2)  Toto nařízení se vztahuje na výtahy, které trvale obsluhují budovy nebo stavby a jsou určené k přepravě

a)   osob,

b)   osob a nákladů, nebo

c)   pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná, lze na ni bez obtíží vstoupit a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

        (3)  Toto nařízení se dále vztahuje na bezpečnostní komponenty pro výtahy uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, které jsou určeny pro použití u výtahů uvedených v odstavci  2.

        (4)  Toto nařízení se nevztahuje na

a)   zdvihací zařízení, jejichž konstrukční rychlost nepřekračuje 0,15 m/s,

b)   stavební výtahy,

c)   lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah,

d)   výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní účely,

e)   zdvihací zařízení, z nichž lze provádět práce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Technické požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy
§ 4 - Dodávání na trh a uvádění do provozu
§ 5 - Výrobce
§ 6 - Zplnomocněný zástupce
§ 7 - Dovozce
§ 8 - Distributor
§ 9 - Doba pro identifikaci hospodářského subjektu
§ 10 - Postupy posuzování shody u bezpečnostních komponent pro výtahy
§ 11 - Postupy posuzování shody u výtahů
§ 12 - Předpoklad shody
§ 13 - EU prohlášení o shodě
§ 14 - Označení CE a další označení
§ 15 - Formální nedostatky
§ 16 - Přechodná ustanovení
§ 17 - Zrušovací ustanovení
§ 18 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Příloha č. 2 - A. OBSAH EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY
Příloha č. 3 - SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT PRO VÝTAHY
Příloha č. 4 - EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU U VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT PRO VÝTAHY (modul B)
Příloha č. 5 - ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE U VÝTAHŮ
Příloha č. 6 - SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBKŮ, POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY (modul E)
Příloha č. 7 - SHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNÉM ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY, POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY (modul H)
Příloha č. 8 - SHODA ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU, POKUD JDE O VÝTAHY (modul G)
Příloha č. 9 - KONTROLA SHODY S TYPEM NÁHODNÝM VÝBĚREM, POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY (modul C 2)
Příloha č. 10 - SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBKŮ, POKUD JDE O VÝTAHY (modul E)
Příloha č. 11 - SHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNÉM ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ NÁVRHU, POKUD JDE O VÝTAHY (modul H1)
Příloha č. 12 - SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBY, POKUD JDE O VÝTAHY (modul D)
Zavřít
MENU