121/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

Částka: 047 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. dubna 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. března 2016 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
121

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh


        Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na váhy s neautomatickou činností, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se rozlišují tyto kategorie používání vah s neautomatickou činností:

a)   určování hmotnosti pro potřeby obchodního styku,

b)   určování hmotnosti pro výpočet poplatků, tarifů, daní, prémií, pokut, náhrad, odškodnění nebo podobných typů plateb,

c)   určování hmotnosti při uplatňování právních předpisů nebo pro znalecké posudky v soudních řízeních,

d)   určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem sledování, diagnostiky a léčení,

e)   určování hmotnosti při přípravě léků na lékařský předpis v lékárnách a určování hmotnosti při analýzách prováděných v lékařských a farmaceutických laboratořích,

f)    určování ceny na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje veřejnosti a přípravy hotově balených výrobků a

g)   všechna ostatní použití, než která jsou uvedena v písmenech a) až f).


§ 2

Vymezení pojmů

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
§ 4 - Dodávání na trh a uvádění do provozu
§ 5 - Výrobce
§ 6 - Zplnomocněný zástupce
§ 7 - Dovozce
§ 8 - Distributor
§ 9 - Doba identifikace hospodářského subjektu
§ 10 - Postupy posuzování shody
§ 11 - Předpoklad shody
§ 12 - EU prohlášení o shodě
§ 13 - Označení CE a další označení
§ 14 - Formální nedostatky
§ 15 - Přechodná ustanovení
§ 16 - Zrušovací ustanovení
§ 17 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 3 - OZNAČENÍ
Příloha č. 4 - EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX)
Zavřít
MENU