120/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

Částka: 046 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. dubna 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. března 2016 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
120

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh


        Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na měřidla, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.

        (2)  Toto nařízení se vztahuje na následující měřidla, která jsou výrobky určenými k posuzování shody podle § 4 zákona:

a)   vodoměry (MI-001), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 3 k tomuto nařízení,

b)   plynoměry a přepočítávače množství plynu (MI-002) a jejich podsestavy, jejichž definice, zvláštní požadavky, uvedení do provozu a posuzování shody stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení,

c)   elektroměry k měření činné energie (MI-003), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení,

d)   měřidla tepelné energie (MI-004) a jejich podsestavy, jejichž definice, zvláštní požadavky, uvedení do provozu a posuzování shody stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení,

e)   měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda (MI-005), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 7 k tomuto nařízení,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Technické požadavky na měřidla
§ 4 - Dodávání na trh a uvádění do provozu
§ 5 - Výrobce
§ 6 - Zplnomocněný zástupce
§ 7 - Dovozce
§ 8 - Distributor
§ 9 - Doba identifikace hospodářského subjektu
§ 10 - Postupy posuzování shody
§ 11 - Předpoklad shody
§ 12 - Technická dokumentace
§ 13 - EU prohlášení o shodě
§ 14 - Označení CE a další označení
§ 15 - Formální nedostatky
§ 16 - Přechodná ustanovení
§ 17 - Zrušovací ustanovení
§ 18 - Účinnost
Příloha č. 1 - OBECNÉ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 3 - VODOMĚRY (MI-001)
Příloha č. 4 - PLYNOMĚRY A PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU (MI-002)
Příloha č. 5 - ELEKTROMĚRY K MĚŘENÍ ČINNÉ ENERGIE (MI-003)
Příloha č. 6 - MĚŘIDLA TEPELNÉ ENERGIE (MI-004)
Příloha č. 7 - MĚŘÍCÍ SYSTÉMY PRO KONTINUÁLNÍ A DYNAMICKÉ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ KAPALIN JINÝCH NEŽ VODA (MI-005)
Příloha č. 8 - VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSTÍ (MI-006)
Příloha č. 9 - TAXAMETRY (MI-007)
Příloha č. 10 - ZTĚLESNĚNÉ MÍRY (MI-008)
Příloha č. 11 - MĚŘIDLA PRO MĚŘENÍ ROZMĚRŮ (MI-009)
Příloha č. 12 - ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ (MI-010)
Příloha č. 13 - EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX)
Zavřít
MENU