119/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

Částka: 045 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. dubna 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. března 2016 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
119

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh


        Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby (dále jen „nádoby“), které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.

        (2)  Toto nařízení se vztahuje na nádoby vyráběné sériově, které mají tyto vlastnosti:

a)   jsou svařované, uzpůsobené pro vystavení vnitřnímu přetlaku většímu než 0,5 bar, určené k jímání vzduchu nebo dusíku a nejsou vystavovány působení plamene,

b)   části a celky mající vliv na pevnost nádoby pod tlakem jsou vyrobeny z nelegované ušlechtilé oceli, z nelegovaného hliníku nebo z nevytvrzených slitin hliníku,

c)   skládají se

1.   z válcové části kruhového průřezu uzavřené vně klenutými nebo plochými dny souosými s válcovou částí, nebo

2.   ze dvou souosých klenutých den,

d)   nejvyšší dovolený tlak nádoby není větší než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu nádoby (dále jen „součin PS.V“) není větší než 10 000 bar.L a

e)   nejnižší dovolená teplota není nižší než –50 °C a nejvyšší dovolená teplota není vyšší než 300 °C u nádob z oceli nebo 100 °C u nádob z hliníku nebo ze slitin hliníku.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Technické požadavky na nádoby
§ 3 - Dodávání na trh a uvádění do provozu
§ 4 - Výrobce
§ 5 - Zplnomocněný zástupce
§ 6 - Dovozce
§ 7 - Distributor
§ 8 - Doba pro identifikaci hospodářského subjektu
§ 9 - Postupy posuzování shody
§ 10 - Předpoklad shody
§ 11 - EU prohlášení o shodě
§ 12 - Umisťování označení CE, nápisů a identifikačních čísel oznámených subjektů
§ 13 - Formální nedostatky
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 3 - NÁPISY, NÁVOD K POUŽITÍ, DEFINICE A ZNAČKY
Příloha č. 4 - EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX)
Zavřít
MENU