118/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Částka: 045 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. dubna 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. března 2016 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
118

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
při jejich dodávání na trh        Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsob posuzování shody.

        (2)  Toto nařízení se vztahuje na elektrická zařízení určená pro použití v rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 50 do 1 000 V a pro stejnosměrný proud od 75 do 1 500 V (dále jen „elektrická zařízení“).

        (3)  Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 2

Technické požadavky na elektrická zařízení

        Základními technickými požadavky na elektrická zařízení jsou základní požadavky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Splnění základních technických požadavků se prokazuje posuzováním shody.


§ 3

Dodávání na trh

        Na trh lze dodávat jen elektrická zařízení, která jsou vyrobena v souladu se správnou praxí z hlediska technické bezpečnosti a která, za předpokladu, že jsou správně instalována, udržována a užívána k účelu, pro který byla vyrobena, neohrožují zdraví a bezpečnost osob, domácí zvířata nebo majetek.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Technické požadavky na elektrická zařízení
§ 3 - Dodávání na trh
§ 4 - Výrobce
§ 5 - Zplnomocněný zástupce
§ 6 - Dovozce
§ 7 - Distributor
§ 8 - Doba pro identifikaci hospodářského subjektu
§ 9 - Postup posuzování shody
§ 10 - Předpoklad shody
§ 11 - EU prohlášení o shodě
§ 12 - Umisťování označení CE
§ 13 - Formální nedostatky
§ 14 - Přechodné ustanovení
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSAD PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ URČENÁ PRO POUŽÍVÁNÍ V URČITÝCH MEZÍCH NAPĚTÍ
Příloha č. 2 - ZAŘÍZENÍ A JEVY, KTERÉ NESPADAJÍ DO PŮSOBNOSTI TOHOTO NAŘÍZENÍ
Příloha č. 3 - Interní řízení výroby (Modul A)
Příloha č. 4 - EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX)
Zavřít
MENU