117/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Částka: 045 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. dubna 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. března 2016 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
117

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh


        Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.

        (2)  Toto nařízení se nevztahuje na

a)   rádiová a telekomunikační koncová zařízení, na něž se vztahuje jiný právní předpis2),

b)   výrobky, součásti a zařízení letecké techniky uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie3),

c)   rádiová zařízení používaná radioamatéry ve smyslu Radiokomunikačního řádu přijatého v rámci ústavy a úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie4), pokud zařízení nejsou dodávána na trh; za dodávané na trh se nepovažují stavebnice se součástkami určené k sestavení radioamatéry a na trh dodávaná zařízení upravená radioamatéry pro vlastní potřebu a

d)   zařízení, jež mají svou podstatou takové fyzikální vlastnosti, že

1.   nemohou způsobit elektromagnetické vyzařování překračující úroveň umožňující rádiovým, telekomunikačním a ostatním zařízením fungovat v souladu s určeným použitím, ani k takovému vyzařování přispívat a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Technické požadavky
§ 4 - Dodávání zařízení na trh a uvádění do provozu
§ 5 - Výrobce
§ 6 - Zplnomocněný zástupce
§ 7 - Dovozce
§ 8 - Distributor
§ 9 - Doba pro identifikaci hospodářského subjektu
§ 10 - Postupy posuzování shody
§ 11 - Předpoklad shody
§ 12 - EU prohlášení o shodě
§ 13 - Označení CE a jiné označování a informace
§ 14 - Pevné instalace
§ 15 - Formální nedostatky
§ 16 - Přechodná ustanovení
§ 17 - Zrušovací ustanovení
§ 18 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY (MODUL A)
Příloha č. 3 - ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU (MODUL B)
Příloha č. 4 - EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX)
Zavřít
MENU