116/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

Částka: 045 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. dubna 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. března 2016 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
116

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody zařízení a ochranných systémů
určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh        Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh nebo uvádění do provozu a způsoby posuzování shody.

        (2)  Toto nařízení se vztahuje na tyto výrobky určené k posuzování shody podle § 4 zákona (dále jen „výrobky“):

a)   zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,

b)   bezpečnostní, ovládací a regulační přístroje, které jsou určeny k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, ale jsou nutné pro bezpečné fungování výrobků nebo k jejich fungování přispívají, a

c)   součásti určené k zabudování do výrobků.

        (3)  Toto nařízení se nevztahuje na:

a)   zdravotnické prostředky určené k použití v lékařském prostředí,

b)   zařízení a ochranné systémy, u nichž nebezpečí výbuchu vyplývá pouze z přítomnosti výbušnin nebo chemicky nestabilních látek,

c)   zařízení určená k použití v domácnostech a prostředí, které není určené k podnikání, kde se může prostředí s nebezpečím výbuchu vytvořit jen výjimečně pouze jako výsledek náhodného úniku topného plynu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Technické požadavky na výrobky
§ 4 - Dodávání na trh a uvádění do provozu
§ 5 - Výrobce
§ 6 - Zplnomocněný zástupce
§ 7 - Dovozce
§ 8 - Distributor
§ 9 - Doba pro identifikaci hospodářského subjektu
§ 10 - Postupy posuzování shody
§ 11 - Předpoklad shody
§ 12 - EU prohlášení o shodě
§ 13 - Umisťování označení CE, identifikačních čísel oznámených subjektů a jiných označení
§ 14 - Formální nedostatky
§ 15 - Přechodná ustanovení
§ 16 - Zrušovací ustanovení
§ 17 - Účinnost
Příloha č. 1 - KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPIN A KATEGORIÍ
Příloha č. 2 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST TÝKAJÍCÍ SE NÁVRHU A KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ A OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ URČENÝCH K POUŽITÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
Příloha č. 3 - ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU (MODUL B)
Příloha č. 4 - SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBNÍHO PROCESU (MODUL B)
Příloha č. 5 - SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ (MODUL F)
Příloha č. 6 - SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY A ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ POD DOHLEDEM (MODUL C1)
Příloha č. 7 - SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBKŮ (MODUL E)
Příloha č. 8 - INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY (MODUL A)
Příloha č. 9 - SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU (MODUL G)
Příloha č. 10 - EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX)
Zavřít
MENU