97/2016 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny

Částka: 040 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. dubna 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. března 2016 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
97

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2016
o technických požadavcích na výbušniny


        Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (dále jen „zákon“), k provedení § 3 písm. d), § 4, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a 3, § 7, § 8 odst. 2 a 4, § 9 odst. 2, § 12 odst. 1, § 14 odst. 2 a 3, § 15 odst. 2, § 23 odst. 1 písm. a) a § 50 odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   technické požadavky na výbušniny2),

b)   způsob posuzování shody výbušnin,

c)   podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro umisťování označení CE,

d)   postupy při dodávání výbušnin na trh,

e)   podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů při posuzování shody.

        (2)  Výbušniny jsou výrobky určené k posuzování shody podle § 4 zákona.

        (3)  Toto nařízení se nevztahuje na výbušniny, které jsou nabývány od výrobce s vyloučením distributora nebo drženy

a)   ozbrojenými silami České republiky, Vojenskou policií, bezpečnostními sbory České republiky, Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva a policejními školami zřízenými Ministerstvem vnitra, nebo

b)   ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li tak z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Základní technické požadavky
§ 4 - Výbušniny používané pro vlastní potřebu
§ 5 - Postupy posuzování shody
§ 6 - Technická dokumentace
§ 7 - EU prohlášení o shodě
§ 8 - Pravidla pro umisťování označení CE
§ 9 - Distributoři
§ 10 - Informační a identifikační údaje výbušniny a průvodní dokumenty
§ 11 - Zvláštní požadavky na oznámené subjekty
§ 12 - Formální nedostatky odůvodňující přijetí ochranných opatření
§ 13 - Přechodná ustanovení
§ 14 - Zrušovací ustanovení
§ 15 - Účinnost
Příloha č. 1 - Základní technické požadavky
Příloha č. 2 - Postupy posuzování shody
Příloha č. 3 - Označení pro účely sledovatelnosti
Příloha č. 4 - Náležitosti EU prohlášení o shodě
Zavřít
MENU