93/2016 Sb.Vyhláška o Katalogu odpadů

Částka: 038 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. března 2016 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 23. března 2016 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
93

VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2016
o Katalogu odpadů


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví

a)   Katalog odpadů,

b)   postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a

c)   náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   nebezpečnou látkou látka klasifikovaná jako nebezpečná v důsledku splnění kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí2),

b)   těžkým kovem jakákoli sloučenina antimonu, arsenu, kadmia, chromu s oxidačním číslem VI, mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, telluru, thalia a cínu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,

c)   přechodným kovem jakákoli sloučenina skandia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, ytria, niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, železa, niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a tantalu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,

d)   stabilizací procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný odpad na kategorii ostatní odpad,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Katalog odpadů
§ 4 - Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhů
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorií
§ 8  
§ 9 - Náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha - KATALOG ODPADŮ
Zavřít
MENU