91/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. března 2016 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
91

ZÁKON
ze dne 3. března 2016,
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyČÁST PRVNÍ

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky


Čl. I

        Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který zní:

        „(2)  Soustavu českých technických norem tvoří

a)   původní české technické normy,

b)   evropské či mezinárodní normy přejaté překladem a

c)   evropské či mezinárodní normy přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání.“.

Dosavadní odstavce  2 a 3 se označují jako odstavce  3 a 4.

        2.  V § 7 odst. 7 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) až e) včetně poznámky pod čarou č. 11 se zrušují.

        3.  V § 11 se odstavec  7 zrušuje.

Dosavadní odstavce  8 až 10 se označují jako odstavce  7 až 9.

        4.  V § 11 se doplňuje odstavec  10, který včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU