83/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 032 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. března 2016 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 14. března 2016 Nabývá účinnosti: 21. března 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
83

VYHLÁŠKA
ze dne 14. března 2016,
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 14 odst. 6, § 16 odst. 5, § 18 odst. 11, § 29 odst. 2, § 39 odst. 14, § 40 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky č. 170/2010 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb., vyhlášky č. 35/2014 Sb. a vyhlášky č. 27/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. a), § 2 písm. a) a § 4 odst. 2 písm. d) bodě 3 se slova „ , bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště“ nahrazují slovy „a sídlo“.

        2.  V § 1 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   označení a adresu provozovny, kde je nebo bude využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován, adresu sídla žadatele, jde-li o mobilní zařízení, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, zeměpisné souřadnice provozovny ve formátu uvedeném v příloze č. 22,“.

        3.  V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , způsoby nakládání s odpadem podle příloh č. 3 a 4 zákona“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU