78/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády

Částka: 031 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. března 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. února 2016 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 15. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
78

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. února 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb.,
o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky,
ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „určený k zajištění bytové potřeby“.

        2.  V § 2 písm. b) bodě 3 se za slovo „přístavba“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1.

        3.  V § 4 písmeno a) zní:

„a)   pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve výlučném vlastnictví žadatele; na pozemku nesmí váznout zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu,“.

        4.  V § 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   byt, ve kterém budou provedeny stavební úpravy podle § 2 písm. b) bodu 5, je ve výlučném vlastnictví žadatele a na bytu nevázne zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU