72/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 028 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. března 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. února 2016 Nabývá účinnosti: 22. března 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


72

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády č. 289/2010 Sb. a nařízení vlády č. 88/2012 Sb., se mění takto:

1

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

Směrnice Komise 2014/106/EU ze dne 5. prosince 2014, kterou se mění přílohy V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

2

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 .

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1136 ze dne 13. července 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik.

3

V § 6 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce vydá na základě certifikátu o ověření subsystému, zprávy o posouzení bezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik2) a též podle certifikátu o ověření splnění vnitrostátních požadavků, je-li vydán, ES prohlášení o ověření subsystému, které postoupí Drážnímu úřadu k evidenci..

4

V § 6 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

5

V § 6 odst. 3 se slova Evropské unie11) nahrazují slovy Evropské unie2).

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

6

V § 6a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou Pro obsah prozatímního stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímního stanoviska o ověření subsystému se použije část II. přílohy č. 2 k tomuto nařízení obdobně..

7

V § 6a odstavec 2 zní:

(2) Notifikovaná osoba provede předběžné ověření subsystému v rozsahu určeném provozovatelem subsystému nebo jeho zplnomocněným zástupcem podle části I. přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Předběžné ověření subsystému se provede v rozsahu

a

celého subsystému v některé z etap ověřování subsystému, nebo

b

části subsystému v některé z etap ověřování subsystému nebo ve všech etapách současně.

8

V § 6a se odstavec 3 zrušuje.

9

Za § 6a se vkládá nový § 6b, který zní:

§ 6b

(1) Pokud provozovatel subsystému opatřeného certifikátem o ověření subsystému provede úpravu základních konstrukčních vlastností subsystému významných pro dodržení základních parametrů vymezených v technických specifikacích interoperability, požádá notifikovanou osobu o přezkoušení subsystému v rozsahu jeho změněné části včetně rozhraní s nezměněnou částí subsystému.

(2) Bylo-li k subsystému upravenému podle odstavce 1 vydáno ES prohlášení o ověření subsystému, provozovatel subsystému vydá doplňkové ES prohlášení o ověření subsystému, ve kterém rovněž vymezí základní parametry dotčené úpravou subsystému. Pro obsah doplňkového ES prohlášení o ověření subsystému se použije část II. přílohy č. 2 k tomuto nařízení obdobně. K doplňkovému ES prohlášení o ověření subsystému provozovatel subsystému přiloží

a

seznam dokumentů z původního souboru technické dokumentace dotčených úpravou subsystému a

b

soubor technické dokumentace, který zahrnuje dokument prokazující, že úprava subsystému je omezena na základní parametry vymezené v doplňkovém ES prohlášení o ověření subsystému.

(3) V případě jiné úpravy subsystému, než je uvedena v odstavci 1, provozovatel subsystému aktualizuje soubor technické dokumentace připojený k ES prohlášení o ověření subsystému včetně odkazů na technickou dokumentaci v ES prohlášení o ověření subsystému.

(4) Při úpravě subsystému spočívající ve výměně dílů subsystému v rámci provedené údržby nebo opravy se postup podle odstavců 1 až 3 nepoužije.

10

V příloze č. 2 části I. se na konci bodu 1. doplňuje věta Ověřuje-li notifikovaná osoba v souladu s technickou specifikací interoperability pouze část subsystému, použijí se ustanovení této přílohy přiměřeně..

11

V příloze č. 2 části I. bodě 2. se slova Ověřování subsystému se provádí v každé z těchto etap nahrazují slovy Notifikovaná osoba ověřuje, slova celkové úpravy se nahrazují slovy celkového technického řešení a slova postupují osoby zapojené do návrhu, výroby, montáže a zkoušek subsystému se nahrazují slovy postupuje notifikovaná osoba.

12

V příloze č. 2 části I. bodě 3.1. se věta první nahrazuje větou Notifikovaná osoba zohlední při vydání certifikátu o ověření subsystému prozatímní stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímní stanoviska o ověření subsystému, byla-li vydána, a provede kontrolu, zda tato prozatímní stanoviska odpovídají technickým specifikacím interoperability, přezkoumá technické požadavky stanovené na subsystém, jejichž dodržení není prokázáno vydanými prozatímními stanovisky, a provede kontrolu závěrečného přezkoušení subsystému..

13

V příloze č. 2 části I. bodě 4.1. úvodní část ustanovení zní: Soubor technické dokumentace zpracovaný a sestavený notifikovanou osobou v rozsahu jí provedeného ověření subsystému přiloží provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce k ES prohlášení o ověření subsystému. Soubor technické dokumentace obsahuje.

14

V příloze č. 2 části I. bodě 4.1. se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

15

V příloze č. 2 části I. bodě 4.1. písmeno a) zní:

a

popis technických vlastností návrhu subsystému v rozsahu nezbytném pro doložení provedeného ověření subsystému, který zahrnuje zejména obecné a podrobné výkresy odpovídající provedení subsystému, elektrické a hydraulické diagramy, diagramy kontrolních okruhů, popis zpracování dat a automatických systémů, provozní a údržbářské příručky,

16

V příloze č. 2 části I. bodě 4.1. písm. e) se slova včetně ES prohlášení o prozatímním ověření subsystému zrušují.

17

V příloze č. 2 části I. bodě 4.1. písm. f) se slova Evropské unie11) nahrazují slovy Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik2).

18

V příloze č. 2 části I. se za bod 4.2. doplňuje bod 4.3., který zní:

4.3

Dokumenty tvořící součást technické dokumentace jsou opatřeny datem vyhotovení a podpisem osoby, která je vyhotovila.

19

V příloze č. 2 části I. se bod 5.1. zrušuje.

Dosavadní body 5.2. až 5.4. se označují jako body 5.1. až 5.3.

20

V příloze č. 2 části I. se za bod 5.3. doplňuje bod 5.4., který zní:

5.4

Notifikovaná osoba musí mít možnost posoudit vhodnost součástí interoperability pro použití v subsystémech evropského železničního systému, pro které je určena, stanoví-li provedení tohoto posouzení technická specifikace interoperability.

21

V příloze č. 2 části I. se bod 6.1. zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 6.2.

22

V příloze č. 2 části I. bodě 7. písmeno a) zní:

a

obdržených žádostech o posouzení shody součásti interoperability, posouzení vhodnosti součásti interoperability pro její použití, přezkoumání typu, předběžné ověření subsystému nebo jeho části a ověření subsystému,

23

V příloze č. 2 části I. bodě 7. se na konci textu písmene d) doplňují slova a vydaných prozatímních stanoviscích o ověření typu subsystému.

24

V příloze č. 2 části I. bodě 7. se na konci textu písmene e) doplňují slova a zamítnutých žádostech o vydání prozatímních stanovisek o ověření typu subsystému.

25

V příloze č. 2 část II. zní:

II

 Obsah ES prohlášení o ověření subsystému

V ES prohlášení o ověření subsystému provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce prohlašuje, že subsystém, který byl podroben postupu ověřování subsystému, splňuje požadavky souvisejících právních předpisů a předpisů Evropské unie. ES prohlášení o ověření subsystému musí být napsáno stejným jazykem jako soubor technické dokumentace a musí obsahovat alespoň

a

název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a sídlo provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce; vydává-li ES prohlášení o ověření subsystému zplnomocněný zástupce, uvede se rovněž název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele subsystému,

b

stručný popis subsystému,

c

název a sídlo notifikované osoby, která vydala certifikát v souladu s technickými specifikacemi interoperability nebo provedla posouzení podle jiných předpisů Evropské unie, a její identifikační číslo přidělené Evropskou komisí,

d

název a sídlo autorizované osoby, která vydala certifikát o ověření splnění vnitrostátních požadavků,

e

název a sídlo osoby, která vypracovala zprávu o posouzení bezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik2),

f

odkazy na související právní předpisy, směrnici Evropské unie upravující interoperabilitu železničního systému, technické specifikace interoperability a mezinárodní smlouvy,

g

odkazy na technické specifikace interoperability nebo jejich části, s nimiž nebyla při ověřování subsystému posuzována shoda,

h

odkazy na dokumenty obsažené v souboru technické dokumentace,

i

veškerá rozhodující dočasná nebo závěrečná ustanovení, kterým má subsystém vyhovovat, zejména veškerá provozní omezení nebo podmínky,

j

podpis osoby oprávněné jednat za provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce s uvedením jména, příjmení, funkce a datum vydání ES prohlášení o ověření subsystému.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr dopravy:

Ing. Ťok v. r.

Zavřít
MENU