70/2016 Sb.Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. března 2016 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 25. února 2016 Nabývá účinnosti: 1. července 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 207/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
70

VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2016
o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   vyúčtováním vyhodnocení uskutečněných plateb za poskytnuté plnění a celkové výše platby za poskytnuté plnění, na základě kterého se provádí vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku,

b)   řádným vyúčtováním vyúčtování provedené za zúčtovací období,

c)   mimořádným vyúčtováním vyúčtování provedené v průběhu zúčtovacího období za jeho příslušnou část a

d)   opravným vyúčtováním vyúčtování, kterým se provádí oprava řádného nebo mimořádného vyúčtování.


§ 3

Doklad o vyúčtování

        (1)  Doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s elektřinou, výrobcem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, a doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s plynem, výrobcem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel se skládá

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Doklad o vyúčtování
§ 4 - Zúžený rozsah dokladu o vyúčtování
§ 5 - Formální náležitosti dokladu o vyúčtování
§ 6 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí
§ 7 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí
§ 8 - Náležitosti dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí
§ 9 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny, dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice a dokladu o vyúčtování související služby v elektroenergetice poskytované zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě vysokého nebo velmi vysokého napětí
§ 10 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel
§ 11 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky plynu zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel
§ 12 - Náležitosti dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel
§ 13 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky plynu, dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství, dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství a dokladu o vyúčtování služby přepravy plynu poskytované zákazníkovi kategorie střední odběratel nebo kategorie velkoodběratel
§ 14 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie
§ 15 - Termíny vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice a plynárenství
§ 16 - Termíny vyúčtování dodávky tepelné energie
§ 17 - Společné ustanovení
§ 18 - Zrušovací ustanovení
§ 19 - Účinnost
Příloha č. 1 - Přehled vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí
Příloha č. 2 - Přehled vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel
Zavřít
MENU