61/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Částka: 024 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. února 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. února 2016 Nabývá účinnosti: 1. března 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
61

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. února 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 3m zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení
některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády


Čl. I

        Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 185/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 6 se slova „§ 4 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 4 a 5“.

        2.  V § 7 se za odstavec  2 vkládají nové odstavce  3 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:

        „(3)  V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským obhospodařováním podle odstavce  2 písm. c) provedení pastvy včetně likvidace nedopasků v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku nebo provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku, pokud není pro daný díl půdního bloku stanoveno jinak

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým platbám
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU