58/2016 Sb.Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. února 2016 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 10. února 2016 Nabývá účinnosti: 22. února 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
58

VYHLÁŠKA
ze dne 10. února 2016
o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb.,
o některých dokladech o vzdělání        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 171 odst. 6 a § 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH
DISCIPLÍN


§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   rozsah a obsah státních zkoušek z grafických disciplín (dále jen „zkouška“) a jejich zkušební řád,

b)   pravidla konání zkoušek, včetně přihlašování na zkoušky,

c)   pravidla hodnocení výsledků zkoušek,

d)   úplatu za zkoušky a způsob její úhrady.


§ 2

Zkoušky podle disciplíny a úrovně náročnosti, rozsah a obsah

        (1)  Zkoušky lze konat v následujících disciplínách a úrovních náročnosti

a)   psaní na klávesnici základní, psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí, psaní na klávesnici mistrovské,

b)   zpracování textu na počítači,

c)   těsnopis základní, těsnopis se zvýšenou rychlostí, komorní těsnopis,

d)   stenotypistika.

        (2)  Rozsah a obsah zkoušek stanoví zkušební řád uvedený v příloze této vyhlášky.


Pravidla konání zkoušek
§ 3

        (1)  Zkoušky se konají v jarním a zimním zkušebním období u Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zřízené a k tomu pověřené právnické osoby (dále jen „zkušební instituce“) nebo v prostorách střední školy (dále jen „škola“), která o jejich uspořádání požádá zkušební instituci a splňuje podmínky stanovené v § 5. Termín zkoušek konaných ve škole může být stanoven i mimo jarní a zimní zkušební období.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zkoušky podle disciplíny a úrovně náročnosti, rozsah a obsah
§ 3 - Pravidla konání zkoušek
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Pravidla hodnocení zkoušek
§ 8  
§ 9 - Úplata za zkoušky a způsob její úhrady
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha - Zkušební řád zkoušek
Zavřít
MENU