56/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. února 2016 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 9. února 2016 Nabývá účinnosti: 15. února 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
56

VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2016,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb. a vyhlášky č. 362/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 na konci se doplňuje odstavec  13, který včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 zní:

        „(13)  Organizační složky státu a právnické osoby uvedené v § 1 odst. 1 používají při třídění svých příjmů a výdajů všechny jednotky třídění, které jim odpovídají. Zpravodajské služby8) uvádějí utajované příjmy a výdaje9) v neutajovaných výkazech a jiných dokumentech používajících jednotky třídění stanovené rozpočtovou skladbou souhrnně na jednotkách třídění, které stanoví příloha k této vyhlášce.

_______________________________
8)
§ 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU