50/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. února 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 6. března 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
50

ZÁKON
ze dne 13. ledna 2016,
kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji
zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, se mění takto:

        1.  Označení hlav I až V se včetně nadpisů zrušuje.

        2.  § 1 až 3 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 1 znějí:


㤠1

Úvodní ustanovení

        (1)  Tento zákon upravuje

a)   způsob posuzování a zamezení zneužití významné tržní síly v souvislosti s nákupem potravin za účelem jejich dalšího prodeje na území České republiky nebo službami s tímto nákupem nebo prodejem potravin souvisejícími,

b)   dozor nad dodržováním tohoto zákona.

        (2)  Podle tohoto zákona se posuzuje i zneužití významné tržní síly, které bylo uskutečněno v cizině, pokud jeho účinky nastaly nebo mohou nastat na území České republiky.


§ 2

Vymezení některých pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   dodavatelem podnikatel, pokud prodává potraviny za účelem jejich dalšího prodeje nebo přijímá nebo poskytuje služby s prodejem potravin související,

b)   odběratelem podnikatel nebo nákupní aliance podle písmene c), pokud nakupují potraviny za účelem jejich dalšího prodeje nebo přijímají nebo poskytují služby s nákupem potravin související; za odběratele se považuje také ten, kdo takový nákup nebo služby pro jiného odběratele zajišťuje na základě smlouvy příkazního typu,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU