47/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. února 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 1. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
47

ZÁKON
ze dne 13. ledna 2016,
kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna branného zákona


Čl. I

        Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  2 zní:

        „(2)  Vojenskou činnou službou mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav je služba vojáka z povolání ve služebním poměru podle zákona o vojácích z povolání, příprava vojáka k plnění úkolů ozbrojených sil nebo služba vojáka v operačním nasazení.“.

        2.  V § 1 odstavec  4 zní:

        „(4)  Občan se stává vojákem dnem nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu.“.

        3.  V § 1 se doplňují odstavce  5 až 8, které znějí:

        „(5)  Voják, který vykonává vojenskou činnou službu podle odstavce  2 nebo 3, je vojákem v činné službě.

        (6)  Voják je povinen vojenskou činnou službu včas nastoupit a osobně ji vykonávat.

        (7)  Pro doplňování ozbrojených sil je určena záloha ozbrojených sil (dále jen „záloha“), jejíž částí je aktivní záloha vytvářená podle § 5.

        (8)  Voják, který nevykonává vojenskou činnou službu a má brannou povinnost, je vojákem v záloze. Voják v záloze se předurčí pro doplnění ozbrojených sil podle potřeb ozbrojených sil.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna branného zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákoníku práce
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o Vojenské policii
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVIII  
Zavřít
MENU