46/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. února 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 1. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
46

ZÁKON
ze dne 13. ledna 2016,
kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 253/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 3 se za slova „potřeb ozbrojených sil“ vkládají slova „a ministerstva,“.

        2.  V § 2 se odstavec  4 zrušuje.

Dosavadní odstavce  5 až 13 se označují jako odstavce  4 až 12.

        3.  V § 2 odst. 10 se slova „ , vojenského záchranného útvaru“ zrušují.

        4.  V § 2 se doplňují odstavce  13 a 14, které znějí:

        „(13)  Operačním nasazením se rozumí

a)   použití ozbrojených sil při obraně České republiky proti vnějšímu napadení nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, nebo

b)   plnění úkolů ozbrojených sil v prostředí ozbrojeného konfliktu nebo v prostředí ohroženém bojovou činností.

        (14)  Úkolovým uskupením se rozumí dočasné uskupení vojenských útvarů, vojenských zařízení, jednotek, jejich částí nebo jednotlivých vojáků v činné službě pod velením stanoveného velitele, které je sestaveno za účelem operačního nasazení, k provedení konkrétní operace nebo splnění konkrétního úkolu, a které nemá stálou organizační strukturu. Velitel má vůči vojákům úkolového uskupení postavení služebního orgánu.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU