29/2016 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Částka: 012 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. ledna 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 1. února 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
29

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. ledna 2016
o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády


        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI OPATŘENÍ
LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ
A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů.


§ 2

Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

        Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů je tvořeno těmito podopatřeními:

a)   zachování porostního typu hospodářského souboru a

b)   ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.


§ 3
Žádost o zařazení do podopatření v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

        (1)  Žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. a) nebo b) (dále jen „žádost o zařazení“) se podává na období závazku v délce trvání 5 let. Toto období začíná dnem 1. ledna prvního roku trvání závazku a končí uplynutím dne 31. prosince pátého roku trvání závazku (dále jen „závazek“).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI OPATŘENÍ LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
§ 3 - Žádost o zařazení do podopatření v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
§ 4 - Změna porostní skupiny při zařazení
§ 5 - Podmínky zařazení do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru
§ 6 - Podmínky zařazení do podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
§ 7 - Žádost o poskytnutí dotace
§ 8 - Podmínky poskytnutí dotace
§ 9 - Sazba dotace
§ 10 - Změna plochy zařazené porostní skupiny
§ 11 - Změny v zařazené porostní skupině
§ 12 - Snížení nebo neposkytnutí dotace
§ 13 - Vrácení dotace a vyřazení
§ 14 - Přechod zařazení
§ 15 - Společná ustanovení
§ 16 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
§ 17  
§ 18 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
§ 19  
§ 20 - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 21  
Příloha k nařízení - Seznam podporovaných porostních typů hospodářských souborů a hlavních dřevin typických pro jednotlivé podporované porostní typy hospodářských souborů pro podopatření podle § 2 písm. a)
Zavřít
MENU