27/2016 Sb.Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Částka: 010 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. ledna 2016 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 21. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 1. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
27

VYHLÁŠKA
ze dne 21. ledna 2016
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., (dále jen „zákon“):ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        (1)  Tato vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných.

        (2)  Při postupech upravených touto vyhláškou se přihlíží ke všem vyjádřením žáka v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje; o těchto záležitostech se žákovi poskytují dostatečné a vyčerpávající informace pro utvoření názoru. Při postupech upravených touto vyhláškou se dbá, aby byly v souladu se zájmem žáka. Veškerá sdělení upravená touto vyhláškou jsou poskytována žákovi nebo zákonnému zástupci žáka srozumitelným způsobem.ČÁST DRUHÁ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 2

Podpůrná opatření

        (1)  Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 2 - Podpůrná opatření
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH
§ 3 - Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
§ 4  
§ 5 - Asistent pedagoga
§ 6 - Poskytování podpůrných opatření žáku používajícímu jiný komunikační systém než mluvenou řeč
§ 7 - Tlumočník českého znakového jazyka
§ 8 - Přepisovatel pro neslyšící
§ 9 - Působení dalších osob poskytujících podporu
HLAVA III - POSTUP V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
§ 10 - Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně
§ 11 - Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně
§ 12  
§ 13 - Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření
§ 14 - Zpráva
§ 15 - Doporučení
§ 16 - Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně
HLAVA IV - ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI
§ 17 - Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
§ 18 - Podpora organizace vzdělávání
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ UVEDENÝCH V § 16 ODST. 9 ZÁKONA
§ 19 - Pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst.  9 zákona
§ 20 - Zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst.  9 zákona
§ 21  
§ 22 - Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální
§ 23 - Přezkoumání podmínek
§ 24 - Organizace vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst.  9 zákona
§ 25 - Počty žáků
§ 26 - Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků
ČÁST ČTVRTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ
§ 27 - Nadaný a mimořádně nadaný žák
§ 28 - Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka
§ 29  
§ 30 - Přeřazení do vyššího ročníku
§ 31  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 32 - Přechodná ustanovení
§ 33 - Zrušovací ustanovení
§ 34 - Účinnost
Příloha č. 1 - Přehled podpůrných opatření
Příloha č. 2 - Individuální vzdělávací plán
Příloha č. 3 - Plán pedagogické podpory (PLPP)
Příloha č. 4 - Zpráva školského poradenského zařízení
Příloha č. 5 - A) Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole B) Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení
Zavřít
MENU