26/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 009 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. ledna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
26

ZÁKON
ze dne 6. ledna 2016,
kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., a zákona č. 298/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 8 se na konci textu odstavce  1 doplňují slova „ ; diplomatickou nebo konzulární hodnost lze přiznat nebo propůjčit též státnímu zaměstnanci, který vykonává službu na služebním působišti na území České republiky, vyžaduje-li to zájem České republiky“.

        2.  V § 24 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Výběrové řízení se dále nekoná, jedná-li se o zařazení státního zaměstnance na služební místo uvolněné v souvislosti s vysláním k výkonu zahraniční služby; to neplatí, jde-li o služební místo představeného.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU