9/2016 Sb.Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Částka: 003 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. ledna 2016 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 11. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 19. ledna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 489/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
9

VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2016
o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)


        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 8 odst. 5, § 9 odst. 5, § 11 odst. 3 a § 23 odst. 7:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny a provozní podpory tepla u operátora trhu (dále jen „registrace podpory“), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.


§ 2

Postup registrace podpory

        (1) Výrobce1) nebo výrobce tepla provádí registraci podpory v systému operátora trhu postupem

a)   zaevidování údajů o výrobci nebo výrobci tepla,

b)   zaevidování údajů o výrobně, výrobním zdroji nebo výrobně tepla a

c)   výběru formy podpory elektřiny, případně režimu zeleného bonusu výrobcem nebo registrace provozní podpory tepla.

        (2) Operátor trhu ověří údaje k registraci podpory podle § 7. V případě ověření shody údajů je registrace dokončena ke dni zaevidování všech údajů potřebných k registraci podpory podle odstavce  1.

§ 3

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Postup registrace podpory
§ 3 - Evidence údajů o výrobci nebo výrobci tepla
§ 4 - Evidence údajů o výrobním zdroji elektřiny
§ 5 - Evidence údajů o výrobně tepla
§ 6 - Termín a postup výběru formy podpory
§ 7 - Ověření údajů k registraci podpory elektřiny a podpory tepla
§ 8 - Aktualizace evidovaných údajů k registraci podpory a změna formy podpory elektřiny nebo režimu zeleného bonusu na elektřinu
§ 9 - Přechodná ustanovení
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Identifikační údaje výrobce a výrobce tepla a další údaje pro registraci podpory v systému operátora trhu
Příloha č. 2 - Údaje o výrobním zdroji elektřiny pro registraci podpory v systému operátora trhu
Příloha č. 3 - Údaje o výrobně tepla pro registraci podpory v systému operátora trhu
Zavřít
MENU