408/2015 Sb.Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

Částka: 169 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2015 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 23. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
408

VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2015
o Pravidlech trhu s elektřinou


        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška stanoví

a)   podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,

b)   termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,

c)   postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,

d)   rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

e)   postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE KRÁTKODOBÉHO TRHU S ELEKTŘINOU, FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ A PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ
§ 3 - Trh s elektřinou
§ 4 - Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou
§ 5 - Blokový trh
§ 6 - Denní trh
§ 7 - Vnitrodenní trh
§ 8 - Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou
§ 9 - Předkládání údajů z dvoustranných obchodů
ČÁST TŘETÍ - ORGANIZACE VYROVNÁVACÍHO TRHU S REGULAČNÍ ENERGIÍ
§ 10 - Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy
§ 11 - Vyrovnávací trh s regulační energií
§ 12 - Podpůrné služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy
§ 13 - Přeshraniční obchod s elektřinou
§ 14 - Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování
ČÁST ČTVRTÁ - REGISTRACE ODBĚRNÝCH A PŘEDÁVACÍCH MÍST
§ 15 - Registrace účastníků trhu s elektřinou
§ 16 - Registrace předávacích míst a odběrných míst
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - PŘENESENÍ A PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ODCHYLKU, VYHODNOCOVÁNÍ ZÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ ODCHYLEK
§ 18 - Odpovědnost za odchylku
§ 19 - Předávání údajů provozovatelem přenosové soustavy pro vypořádání odchylek
§ 20 - Předávání údajů provozovatelem distribuční soustavy pro vypořádání odchylek
§ 21 - Předávání údajů subjektem zúčtování
§ 22 - Předávání skutečných hodnot dodávek
§ 23 - Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů
§ 24 - Aktualizace typových diagramů
§ 25 - Vyhodnocení rozdílů mezi odečty spotřeby a odhady spotřeby podle typových diagramů
§ 26 - Vyhodnocování odchylek v lokálních distribučních soustavách
§ 27 - Výpočet odchylek
§ 28 - Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky
§ 29 - Zúčtování odchylek
§ 30 - Finanční vypořádání odchylek
ČÁST ŠESTÁ - VYPOŘÁDÁNÍ REGULAČNÍ ENERGIE VE STAVU NOUZE A PŘI PŘEDCHÁZENÍ STAVU NOUZE
§ 31  
§ 32  
ČÁST SEDMÁ - VOLBA A ZMĚNA DODAVATELE ELEKTŘINY
§ 33 - Žádost o změnu dodavatele
§ 34 - Žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy
§ 35 - Žádost o změnu typu smlouvy
§ 36 - Žádost o ukončení a pozastavení nebo zastavení procesu změny dodavatele
§ 37 - Ukončení procesu změny dodavatele
§ 38 - Úkony spojené se změnou dodavatele
§ 39 - Žádost o zkrácení a prodloužení dodávky
§ 40  
ČÁST OSMÁ - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
§ 41  
§ 42  
ČÁST DEVÁTÁ - PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ A K DISTRIBUČNÍM SOUSTAVÁM
§ 43 - Termíny pro uzavření smluv o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy
§ 44 - Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a žádost o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa
§ 45  
§ 46 - Postup přenesení odpovědnosti za odchylku u nově vzniklého předávacího místa výrobny elektřiny
§ 47 - Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku při přeměnách obchodních korporací
ČÁST DESÁTÁ - SKLADBA CEN, PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ, ÚČTOVÁNÍ A HRAZENÍ REGULOVANÝCH CEN MEZI ÚČASTNÍKY TRHU
§ 48 - Skladba cen
§ 49 - Předávání údajů mezi účastníky trhu
§ 50 - Účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu
§ 51 - Předávání údajů, účtování a hrazení regulovaných cen mezi operátorem trhu a provozovateli soustav
§ 52  
§ 53 - Rezervace kapacity
§ 54  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZVEŘEJŇOVÁNÍ OPERÁTOREM TRHU
§ 55  
ČÁST DVANÁCTÁ - PŘERUŠENÍ, OMEZENÍ A OBNOVENÍ DODÁVKY PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU, NEOPRÁVNĚNÉ DISTRIBUCI A NEOPRÁVNĚNÉM PŘENOSU
§ 56 - Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu
§ 57 - Postup operátora trhu při řešení nenavazující dodávky
ČÁST TŘINÁCTÁ - POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY DODAVATELEM POSLEDNÍ INSTANCE
§ 58  
§ 59  
§ 60 - Postup pro uskutečnění změny dodavatele za dodavatele poslední instance
ČÁST ČTRNÁCTÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVOZ PRO OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE
§ 61 - Provoz pro ověření technologie výrobce
§ 62 - Provoz pro ověření technologie zákazníka
ČÁST PATNÁCTÁ - PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE
§ 63 - Informace o dosažení záporné ceny a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny
§ 64 - Stanovení rozdílu mezi hodinovou a výkupní cenou a jeho úhrada
§ 65 - Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 66 - Přechodné ustanovení
§ 67 - Zrušovací ustanovení
§ 68 - Účinnost
Příloha č. 1 - Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy
Příloha č. 2 - Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka nebo v rámci provozu pro ověření technologie výrobce
Příloha č. 3 - Náležitosti žádosti o poskytnutí služby distribuční soustavy
Příloha č. 4 - Náležitosti žádosti o poskytnutí služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka nebo v rámci provozu pro ověření technologie výrobce
Příloha č. 5 - Postup stanovení plánované roční spotřeby elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C
Příloha č. 6 - Třídy typových diagramů dodávek
Příloha č. 7 - Kategorizace zákazníků
Příloha č. 8 - Způsob zúčtování regulační energie
Příloha č. 9 - VZOR Měsíční výkaz o výrobě a spotřebě elektřiny výrobce
Příloha č. 10 - VZOR Měsíční výkaz o výpočet plateb za systémové služby, činnosti operátora trhu v elektroenergetice a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v předávacím místě výrobny
Příloha č. 11 - VZOR Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě
Příloha č. 12 - VZOR Měsíční výkaz o výpočet plateb za systémové služby, činnosti operátora trhu v elektroenergetice a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v lokální distribuční soustavě
Příloha č. 13 - VZOR Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování ceny za činnosti operátora trhu
Příloha č. 14 - VZOR Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování složky ceny na úhradu nákladů podpory elektřiny
Příloha č. 15 - VZOR Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování ceny na úhradu systémových služeb
Příloha č. 16 - VZOR Výkaz provozovatele přenosové soustavy pro zúčtování ceny na úhradu nákladů podpory elektřiny a ceny za činnosti operátora trhu
Příloha č. 17 - VZOR Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech vn a vvn
Příloha č. 18 - Data zpřístupněná operátorem trhu za každý region typových diagramů
Příloha č. 19 - Data zpřístupněná operátorem trhu za každou lokální distribuční soustavu
Příloha č. 20 - Struktura dat zasílaných provozovatelem distribuční soustavy pro účely vyúčtování služby distribuce elektřiny
Příloha č. 21 - Stanovení měsíční výše platby vyplývající z rozdílů mezi hodinovou cenou a výkupní cenou
Příloha č. 22 - Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje
Zavřít
MENU