405/2015 Sb.Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

Částka: 167 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2015 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 23. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
405

VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2015
o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření
odebraného množství tepelné energie        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 78 odst. 5 energetického zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů,

b)   rozsah a termíny předávání údajů o dodávce tepelné energie dodavateli tepelné energie ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo údajů ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a dalších údajů potřebných pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   měřenou spotřebou spotřeba nebo registrace tepelné energie stanovená jako rozdíl odečtených hodnot zjištěných na konci a na začátku daného zúčtovacího období na měřidle tepelné energie podle zákona o metrologii nebo na zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Způsob dělení nákladů na dodávku tepelné energie
§ 4 - Postupy ve zvláštních případech
§ 5 - Rozsah předávaných údajů
§ 6 - Termíny předávání údajů
§ 7 - Přechodné ustanovení
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU