401/2015 Sb.Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Částka: 166 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. prosince 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
401

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2015
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech        Vláda nařizuje podle § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 34 odst. 2, § 38 odst. 5 a 8 a § 39 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení

a)   v souladu s právem Evropské unie1) stanoví

1.   ukazatele vyjadřující stav povrchové vody,

2.   ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod,

3.   ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod,

4.   ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech,

5.   ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,

6.   ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů,

7.   ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke koupání,

8.   normy environmentální kvality pro prioritní látky a některé další znečišťující látky,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace
§ 4 - Povolování vypouštění odpadních vod z vybraných výrob
§ 5 - Stanovení emisních limitů
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Dodržení emisních limitů
§ 10  
§ 11 - Měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry jejich znečištění
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Vypouštění důlních vod, průsakových vod ze starých ekologických zátěží, odkališť a skládek odpadů a odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci a jiných staveb obdobné velikosti
§ 15 - Citlivé oblasti
§ 16 - Zrušovací ustanovení
§ 17 - Účinnost
Příloha č. 1 - Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod
Příloha č. 2 - Ukazatele vyjadřující dobrý stav povrchové vody
Příloha č. 3 - Ukazatele vyjadřující stav povrchové vody, normy enviromentální kvality a požadavky na užívání vod
Příloha č. 4 - Minimální roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných městských odpadních vod pro sledování jejich znečištění
Příloha č. 5 - Přípustný počet vzorků nesplňujících v jednotlivých ukazatelích znečištění statisticky formulované limity („p“) ve vypouštěných odpadních vodách v období kalendářního roku
Příloha č. 6 - Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek v oblasti vodní politiky
Příloha č. 7 - Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití
Zavřít
MENU