377/2015 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Částka: 161 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
377

ZÁKON
ze dne 10. prosince 2015,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu


Čl. I

        V § 277 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření“ zrušují.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky


Čl. II

        V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „pojistné na důchodové spoření,“ zrušují.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o účetnictví


Čl. III

        V § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se slova „podle zákona upravujícího důchodové spoření a“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o účetnictví
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o výkonu vazby
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodná ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. XXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákoníku práce
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna trestního zákoníku
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o důchodovém spoření
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXXII  
Zavřít
MENU