369/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 159 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2015 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 16. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
369

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:


Čl. I

        Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 8 se za slova „u syntetických účtů“ vkládá číslo „248,“.

        2.  V § 11 odst. 3 písm. d) se slova „individuální referenční množství mléka13),“ zrušují.

        3.  V § 11 odst. 6 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

        4.  V § 11 odst. 6 písm. d) se slova „A.I.10.“ nahrazují slovy „A.I.9.“.

        5.  V § 11 odst. 7 se slova „nejpozději k rozvahovému dni“ zrušují.

        6.  V § 14 odst. 1 se slovo „zbožím“ nahrazuje slovem „zásobami“.

        7.  V § 14 se na konci textu odstavce  2 doplňují slova „a „B.I.10. Ostatní zásoby““.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU