349/2015 Sb.Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

Částka: 149 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. prosince 2015 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 8. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
349

VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2015
o Pravidlech trhu s plynem


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) upravuje

a)   pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a zásobníku plynu, a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,

b)   termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,

c)   postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,

d)   rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek, a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

e)   postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací,

f)    postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,

g)   druhy krátkodobých trhů, pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich vypořádání,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Trh s plynem
§ 4 - Body plynárenské soustavy
§ 5 - Označení účastníků trhu s plynem, předávacích míst a odběrných míst
ČÁST DRUHÁ - PŘEPRAVA PLYNU
§ 6 - Účastníci přepravy
§ 7  
§ 8 - Uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu
§ 9 - Typy přepravních kapacit na jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy
§ 10 - Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro body virtuálního zásobníku plynu a pro body výroben plynu
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro hraniční body
§ 19  
§ 20 - Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro odběrná místa zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Přeprava plynu pro odběrná místa ve zkušebním provozu
§ 28 - Řešení nedostatku přepravních kapacit pro body virtuálního zásobníku plynu a body výroben plynu
§ 29 - Řešení nedostatku přepravních kapacit pro hraniční body
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách
ČÁST TŘETÍ - DISTRIBUCE PLYNU
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37 - Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy
§ 38 - Postup při rezervaci distribuční kapacity
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Změna rezervované distribuční kapacity
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Distribuce plynu ve zkušebním provozu
§ 48 - Řešení nedostatku distribuční kapacity
§ 49 - Informace o distribuční soustavě
ČÁST ČTVRTÁ - USKLADŇOVÁNÍ PLYNU
§ 50  
§ 51 - Postup při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Postup při rezervaci měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem
§ 55 - Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem
§ 56 - Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem
§ 57 - Postup při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu
§ 58  
§ 59 - Postup při prodeji nevytěženého plynu
§ 60 - Krácení skladovacích kapacit při omezení nebo přerušení uskladňování plynu
§ 61 - Informace o skladovacích kapacitách
ČÁST PÁTÁ - NOMINACE A RENOMINACE
§ 62 - Postupy a termíny pro předkládání nominací závazku dodat a závazku odebrat
§ 63 - Nominace přepravy
§ 64 - Nominace distribuce
§ 65 - Nominace uskladňování
§ 66 - Postupy a termíny pro předkládání nominací přepravy, distribuce, uskladňování a závazku dodat a závazku odebrat
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Postupy a termíny pro předkládání renominací přepravy, distribuce, uskladňování
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73 - Propojení informačních systémů jednotlivých provozovatelů a operátora trhu
§ 74 - Renominace závazku dodat a závazku odebrat
ČÁST ŠESTÁ - OBCHODNÍ VYROVNÁVÁNÍ ODCHYLEK
§ 75 - Přiřazení odpovědnosti za odchylku
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79 - Přiřazení subjektu zúčtování
§ 80 - Bilanční účet odchylek a flexibilita
§ 81  
§ 82 - Obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě
§ 83 - Obchodní vyrovnávání odchylek ve stavech nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě
§ 84 - Dodávka dvou a více dodavatelů plynu do jednoho odběrného místa
§ 85 - Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování
ČÁST SEDMÁ - KRÁTKODOBÝ TRH
§ 86 - Krátkodobý trh, jeho organizace a způsob jeho vypořádání
§ 87 - Vnitrodenní trh s plynem
§ 88 - Index krátkodobého trhu
§ 89 - Trh s nevyužitou flexibilitou
§ 90 - Finanční vypořádání obchodů na vnitrodenním trhu s plynem
ČÁST OSMÁ - FYZICKÉ VYROVNÁVÁNÍ ODCHYLEK
§ 91  
§ 92 - Úrovně konta provozovatele a vyrovnávací akce
§ 93 - Postupy pro stanovení jednotkové ceny za denní vyrovnávací množství
§ 94 - Konto neutrality
ČÁST DEVÁTÁ - ROZSAH, TERMÍNY PŘEDÁVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ A VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK PLYNU A OSTATNÍCH SLUŽEB
§ 95 - Předávání údajů provozovatelem distribuční soustavy
§ 96 - Předávání a zveřejňování údajů provozovatelem přepravní soustavy
§ 97 - Předávání údajů za odběrná místa s měřením typu C nebo CM
§ 98  
§ 99 - Vyhodnocování odběrů s využitím typových diagramů dodávky v odběrných místech zákazníků s měřením typu C nebo CM
§ 100  
§ 101 - Vyhodnocování odběrů s využitím náhradních hodnot pro měření typu B
§ 102 - Zveřejňování dat operátorem trhu
§ 103  
§ 104 - Vyhodnocování a zúčtování rozdílů mezi hodnotami podle typových diagramů dodávek a skutečnými hodnotami spotřeby
§ 105  
§ 106 - Vyhodnocení a vyúčtování rozdílů mezi denními a měsíčními alokacemi a mezi měsíčními a opravnými měsíčními lokacemi odchylek po zaslání měsíčních hodnot odečtu a po zaslání opravných hodnot odečtu
§ 107 - Užití typových diagramů dodávek plynu pro účely vyúčtování dodávek plynu
§ 108 - Skladba ceny souvisejících služeb v plynárenství
§ 109 - Postup pro stanovení zálohových plateb
ČÁST DESÁTÁ - ZMĚNA DODAVATELE PLYNU
§ 110 - Standardní změna dodavatele plynu
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114 - Zkrácení dodávky plynu
§ 115 - Prodloužení dodávky plynu
§ 116 - Rychlá změna dodavatele plynu
§ 117  
§ 118  
§ 119 - Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě
§ 120  
§ 121 - Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku při přeměnách obchodních společností
§ 122  
ČÁST JEDENÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 123 - Společná ustanovení
§ 124 - Přechodná ustanovení
§ 125  
§ 126 - Zrušovací ustanovení
§ 127 - Účinnost
Příloha č. 1 - Náležitosti žádosti o rezervaci přepravní kapacity
Příloha č. 2 - Náležitosti žádosti o rezervaci distribuční kapacity
Příloha č. 3 - Podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu
Příloha č. 4 - Pravidla pro posouzení proveditelnosti renominace přepravy, distribuce a uskladňování plynu
Příloha č. 5 - Flexibilita prostřednictvím akumulace plynárenské soustavy stanovená operátorem trhu pro plynárenský den
Příloha č. 6 - Postup pro stanovení indexu krátkodobého trhu
Příloha č. 7 - Postup vyrovnávací akce na krátkodobém trhu při překročení první úrovně
Příloha č. 8 - Postup vyrovnávací akce na krátkodobém trhu při překročení nebo očekávaném překročení druhé úrovně a priorita vyrovnávací akce, která není realizována na krátkodobém trhu
Příloha č. 9 - Informace zveřejňované provozovatelem přepravní soustavy v případě realizace vyrovnávací akce
Příloha č. 10 - Určení výše použitelné ceny pro denní vyrovnávací množství
Příloha č. 11 - Údaje za vyúčtování distribuce nebo přepravy plynu
Příloha č. 12 - Třídy typových diagramů dodávky
Příloha č. 13 - Charakter odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky
Příloha č. 14 - Stanovení zbytkového diagramu odběru plynu a výpočet odběru plynu podle typového diagramu dodávky
Příloha č. 15 - Postup stanovení plánované a přepočtené roční spotřeby plynu zákazníků s měřením typu C nebo CM
Příloha č. 16 - Kategorizace zákazníků
Příloha č. 17 - Užití typových diagramů dodávek plynu při rozdělení skutečné hodnoty spotřeby v odběrném místě s měřením typu C nebo CM operátorem trhu do jednotlivých plynárenských dní
Příloha č. 18 - Užití typových diagramů dodávek plynu při rozpočtění fakturované spotřeby pomocí typových diagramů dodávky plynu provozovatelem distribuční soustavy a odhadu spotřeby v případě nedostupnosti údajů zaznamenaných měřícím zařízením v odběrném místě zákazníka s měřením typu C nebo CM
Příloha č. 19 - Skladba ceny souvisejících služeb v plynárenství
Příloha č. 20 - Předání informací provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy o odběrných místech zákazníků operátorovi trhu
Zavřít
MENU