345/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. prosince 2015 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 10. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
345

VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.        Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 3 až 13, § 15 až 16a a § 17:


Čl. I

        Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 písm. b) bodu 2 se slova „koeficient“ nahrazují slovy „hodnota kvalitativního pásma znaku“ a slova „uvedený“ se nahrazují slovy „uvedená“.

        2.  V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

        „(2)  Cena určená podle odstavce  1 se zaokrouhlí na celé koruny.“.

        3.  V § 4 odst. 1 se slova „ , kromě pozemku uvedeného v odstavci  5,“ zrušují a za slova „index trhu,“ se vkládají slova „není-li pro vybraný pozemek určena jeho hodnota v příloze č. 3 k této vyhlášce,“.

        4.  V § 4 se na konci textu odstavce  2 doplňují slova „v případě, že ke hranici pozemku nejsou přivedeny žádné inženýrské sítě“.

        5.  V § 4 odstavce  5 a 6 znějí:

        „(5)  Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění skládkou regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, nebo veřejnoprávní smlouvou nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU