340/2015 Sb.Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Částka: 144 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. prosince 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
340

ZÁKON
ze dne 24. listopadu 2015
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv prostřednictvím registru smluv a registr smluv.


§ 2

Uveřejňované dokumenty

        (1)  Prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je

a)   Česká republika,

b)   územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

c)   státní příspěvková organizace,

d)   státní fond,

e)   veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

f)    dobrovolný svazek obcí,

g)   regionální rada regionu soudržnosti,

h)   příspěvková organizace územního samosprávného celku,

i)    ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

j)    obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

k)   státní podnik nebo národní podnik,

l)    zdravotní pojišťovna,

m)  Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

n)   právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Uveřejňované dokumenty
§ 3 - Výjimky z povinnosti uveřejnění
§ 4 - Registr smluv
§ 5 - Způsob uveřejnění
§ 6 - Následky uveřejnění
§ 7 - Zrušení smlouvy
§ 8 - Společná a přechodná ustanovení
§ 9 - Závěrečné ustanovení
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU