320/2015 Sb.Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

Částka: 135 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. prosince 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
320

ZÁKON
ze dne 11. listopadu 2015
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o hasičském záchranném sboru)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY


HLAVA I

POSTAVENÍ A ÚKOLY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU


§ 1
Základní úkol

        (1)  Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „hasičský záchranný sbor“) je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi1) a krizovými situacemi2).

        (2)  Hasičský záchranný sbor se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky3) plněním a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy4).


§ 2

Humanitární pomoc

        Hasičský záchranný sbor organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí přijímání humanitární pomoci poskytované České republice ze zahraničí.


§ 3

Mimořádný úkol

        (1)  Hasičský záchranný sbor plní mimořádně i úkoly, jejichž splnění je nezbytné v zájmu ochrany života nebo zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat nebo majetku, pokud

a)   toto plnění nenáleží jinému orgánu veřejné správy nebo plnění takového úkolu orgánem veřejné správy není za daných podmínek možné a tento orgán o takové plnění požádá,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - POSTAVENÍ A ÚKOLY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
§ 1 - Základní úkol
§ 2 - Humanitární pomoc
§ 3 - Mimořádný úkol
§ 4 - Příslušník hasičského záchranného sboru a zaměstnanec
HLAVA II - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
§ 5 - Organizace hasičského záchranného sboru
§ 6 - Generální ředitelství
§ 7 - Hasičský záchranný sbor kraje
§ 8 - Záchranný útvar
§ 9 - Škola
§ 10 - Odřad civilní obrany
HLAVA III - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ
§ 11 - Zdvořilost
§ 12 - Přiměřenost postupu
§ 13 - Iniciativa
HLAVA IV - SLUŽEBNÍ STEJNOKROJ A PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
§ 14 - Služební stejnokroj, občanský oděv a zásahový oděv
§ 15 - Nošení služebního stejnokroje bývalým příslušníkem
§ 16 - Prokazování příslušnosti
§ 17 - Prokázání pověření ke kontrole
§ 18 - Zmocňovací ustanovení
HLAVA V - SPOLUPRÁCE A DALŠÍ VZTAHY
§ 19 - Spolupráce
§ 20 - Vyhodnocování ohrožení a koordinace
§ 21 - Žádost o pomoc
§ 22 - Mezinárodní spolupráce
HLAVA VI - OPATŘENÍ VE VZTAHU K VĚCI, MÍSTU NEBO OSOBĚ
§ 23 - Používání nebezpečné látky
§ 24 - Odstranění a zničení věci
§ 25 - Přeprava a další nakládání s nebezpečnou látkou
§ 26 - Omezení ve vztahu k místu nebo v souvislosti se zásahem
§ 27 - Povinnost uposlechnout výzvy nebo pokynu
§ 28 - Vstup do obydlí, jiného objektu a na pozemek
§ 29 - Opatření vůči energovodům a jiným zařízením
HLAVA VII - PRÁCE S INFORMACEMI
§ 30 - Pořizování záznamů
§ 31 - Získávání informací z evidencí
§ 32 - Předávání záznamu volání
§ 33 - Prokázání totožnosti
§ 34 - Žádost o informace související s mimořádnou událostí nebo krizovou situací
§ 35 - Osobní údaje
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
HLAVA VIII - SYMBOLY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU A JEJICH OCHRANA A OCHRANA NÁZVU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
§ 40 - Symboly hasičského záchranného sboru a jejich ochrana
§ 41 - Ochrana názvu hasičského záchranného sboru
HLAVA IX - NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM A ÚHRADA NÁKLADŮ ZÁSAHU
§ 42 - Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu
§ 43 - Nakládání s majetkem za mimořádné události nebo krizové situace
§ 44 - Úhrada nákladů zásahu
HLAVA X - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 45 - Přestupky
§ 46 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 47 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA XI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 48 - Mlčenlivost
§ 49 - Výjimka z povinnosti mlčenlivosti
§ 50 - Ocenění
§ 51 - Přechodná ustanovení
§ 52  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně
§ 53  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
§ 54  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna rozpočtových pravidel
§ 55  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 56  
ČÁST ŠESTÁ - Změna krizového zákona
§ 57  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
§ 58  
ČÁST OSMÁ - Změna branného zákona
§ 59  
ČÁST DEVÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 60  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 61  
Příloha - Názvy a sídla hasičských záchranných sborů krajů
Zavřít
MENU